همكاران امور
​آقاي عليرضا فرهادي كيا
سمت  رئيس گروه


 

بسمه تعالي

 

مشخصات فردي و سوابق كاري و علمي

 

تحصيلات:       

  ديپلم: رياضي فيزيك

    كارشناسي: علوم اقتصادي ( گرايش اقتصاد نظري)      دانشگاه فردوسي مشهد   ( 1376     - 1372)

  كارشناسي ارشد: علوم اقتصادي ( گرايش اقتصاد نظري)         دانشگاه اصفهان ( 1379- 1376)

 

تلفن محل كار  33274234

 

پايان نامه و مقالات :

 1. پايان نامه: " تجزيه و تحليل رابطه تعادلي و بلند مدت بين واردات واسطه اي _ سرمايه اي و صادرات غير نفتي"       اسفند 1378
 2. مقاله مشترك " تجزيه و تحليل اثرات كوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر صادرات غير نفتي" . دهمين كنفرانس سياستهاي پولي و ارزي. سال 1379 .
 3. مقاله"پول الكترونيكي(E.money) و چشم انداز 20 ساله . كنفرانش چشم انداز 20 ساله . اصفهان . ارديبهشت 1384.
 4. مقاله مشترك " تحليل  اثرات تورمي و مصرفي  تعديل قيمت گازوئيل  بر  زيربخش هاي حمل و نقل" . كنفرانش جايگاه حمل و نقل در صنعت. بابلسرارديبهشت 1384.

 5. مقاله مشترك  " عكس العمل بودجه دولت نسبت به شوكهاي توليد، مخارج و درآمدهاي دولت در اقتصاد ايران" مجله برنامه و بودجه، شماره 74.
 6. مقاله "آثار تجارت خارجي بر رشد اقتصادي " . مجله برنامه و بودجه، شماره 84.
 7. ترجمه مشترك مقاله" جهاني شدن با نگرش به تجربه آسيا" مجله برنامه و بودجه، شماره 64 .
 8. مقاله "بررسي رابطه نرخ ارز و تورم در اقتصاد ايران"  مجله كاوش 1382.
 9. مقاله مشترك "پيامدهاي تعديل قيمت بنزين و سوخت جت بر مصرف و هزينه توليد حمل و نقل جاده اي و هوايي" مجله برنامه و بودجه. شماره 98.
 10. مقاله مشترك " ارزيابي اثرات سياستهاي آزادسازي مالي و تغييرات نرخ بهره بانكي بر توسعه بخش مالي در اقتصاد ايران (با استفاده از تكنيك VECM) مجله پژوهشنامه اقتصادي. 1376
 11. مقاله مشترك"روش مناسب ساخت مدل عرضه نيروي كار با توجه به ويژگي هاي متغير پاسخ" مجله دانش و توسعه-  شماره19. 
 12. مقاله مشترك" عوامل موثر بر شاخص توسعه انساني در استان زنجان" فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي" شماره 47.
 13. مقاله مشترك"پيش بيني روند اقتصادي با شاخص هاي پيشرو در اقتصاد ايران" فصلنامه علوم اقتصادي، شماره دوم. بهار 1387.
 14. مقاله مشترك"بررسي نقش ارتقاي بهره وري عوامل در اصلاح الگوي مصرف منابع". اولين همايش بررسي الزامات، سياستها و راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف. مرداد 1388. موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني.
 15. مقاله مشترك" ارزيابي تحولات شاخص هاي بهره وري در بخش نفت و توصيه هايي براي بهبود بهره وري در برنامه پنجم توسعه" همايش بهره وري وزارت نفت. خرداد 1390.
 16. مقاله مشترك" مقايسه تطبيقي الگوي مصرف منابع ايران با كشورهاي  OECD. مجله مجلس و پژوهش. شماره 62.
 17. اميني، عليرضا و فرهادي كيا، عليرضا و پرهيزگار، حميد رضا،" تحليل نقش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) در ارتقاي بهره‌وري كل عوامل (TFP)؛ يك تحليل داده‌هاي تابلويي[1] بين كشوري. فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران. شماره 43 سال 1389.
 18. اميني، عليرضا و فرهادي كيا، عليرضا ،" مقايسه تطبيقي آمارهاي توليد شده در زمينه اندازه گيري شاخص هاي بهره وري در ايران با كشورهاي oecd . مجله روند. سال 21. شماره هاي 65 و 66. بهار و تابستان 1393. ص 87-116.
 19. ازوجي، علاء الدين و فرهادي كيا، عليرضا ، " بررسي آثار ثبات كلان اقتصادي بر توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي در اقتصاد ايران(كاربرد شاخص تركيبي در الگوي خود همبسته با وقفه توزيعي ARDL . كتاب مجموعه مقالات و سخراني هاي همايش بهبود فضاي كسب و كار در ايران. وزارت امور اقتصادي و دارايي. معاونت امور اقتصادي.آبان 1392.
 1. اميني، عليرضا و فرهادي كيا، عليرضا ، ازوجي، علاء الدين "اندازه گيري و مقايسه تطبيقي شاخص هاي بهره وري در اقتصاد ايران با كشورهاي منتخب و تحليل عوامل پيش برنده بهره وري. دوماهنامه اقتصادي و بازرگاني. سال دوازدهم. شماره 65. خرداد و تير 1393.  موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني.
 2. اميني، عليرضا و فرهادي كيا، عليرضا "تحليل رابطه توليد با اشتغال در بخش هاي اقتصادي ايران با نگاهي به برنامه ششم توسعه. كتاب مجموعه مستندات اولين كنفرانس اقتصاد ايران. بهار 1394. موسسه عالي آموزش و پژوهش و مديريت و برنامه ريزي.
 3. جهانگرد، اسفنديار، ازوجي، علاءالدين، فرهادي كيا، عليرضا و خالصي، امير  "بررسي تكانه هاي تحريم (محدوديت ارزي) بر متغيرهاي كليدي اقتصاد ايران و چشم انداز آن. فصلنامه نظريه هاي نوين اقتصادي. سال دوم، شماره اول، پياپي 2. بهار 1393
 4. جهانگرد، اسفنديار، اميني، عليرضا، فرهادي كيا، عليرضا و ازوجي، علاءالدين، "بررسي و تحليل عوامل موثر بر بهره وري كل عوامل توليد حمل و نقل جاده اي ايران. فصلنامه مدل سازي اقتصاد سنجي. سال اول، شماره اول، پياپي 1. بهار 1393.
 5. اميني، عليرضا و فرهادي كيا، عليرضا (1395). برآورد توابع اشتغال به تفكيك بخش هاي اقتصادي ايران و پيش بيني اشتغال در برنامه ششم توسعه. مجله برنامه ريزي و بودجه سال بيست و يكم زمستان 1395 شماره 4 (پياپي 135)

 

گزارش هاي دفتر

 1. تهيه گزارش هاي كارشناسي و مستندات پشتيبان بودجه هاي سالانه و  برنامه چهارم، پنجم توسعه و  ششم توسعه .
 2. تهيه گزارش هاي نظارتي براي برنامه هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه در حوزه هاي مختلف  شامل رشد، سرمايه گذاري، مصرف و پول
 3. تدوين گزارش : آسيب شناسي برنامه هاي توسعه اول تا چهارم بعد از انقلاب اسلامي. 1388.
 4. تدوين گزارش : علل و پيامدهاي بروز بحران مالي و اقدامات لازم براي كاهش تبعات آن . 1388.
 5. تدوين گزارش : تجزيه و تحليل روند برخي از متغيرهاي مهم پولي با هدف سنجش توان ارائه تسهيلات.
 6. تدوين گزارش: ‌اثرات شكاف تورم و نرخ سود. 1388
 7. تدوين گزارش " بررسي ويژگيهاي تحولات ساختاري اقتصاد(مقايسه تطبيقي اقتصاد ايران با كشورهاي منتخب). خرداد 1390.
 8. ارزيابي" گزارش داده هاي بهره وري" سازمان بهره‌وري آسيا  (APO) سال2012(با تاكيد بر مقايسه بهره وري نيروي كار وTFP  كشورهاي عضو)
 9.  تحليل روند اندازه دولت و هزينه‌هاي عمراني در برنامه هاي توسعه
 10.  تبيين حمايت از توليد ملي از بعد اقتصاد كلان
 11. ارزيابي برآورد هاي توليد بالقوه و موجودي سرمايه بانك جهاني براي اقتصاد ايران
 12. مشاركت در تدوين گزارش "پيش بيني عرضه نيروي كار، اشتغال و سرمايه گذاري در برنامه ششم توسعه" به عنوان يكي از گزارش هاي اصلي و  پشتيبان برنامه ششم
 13. مشاركت در تدوين گزارش "مباني نظري برنامه ششم توسعه" به عنوان يكي از گزارش هاي اصلي و  پشتيبان برنامه ششم
 14.  مشاركت در تدوين گزارش "عملكرد سند چشم انداز " به عنوان يكي از گزارش هاي اصلي و  پشتيبان برنامه ششم

 

 [1]. Panel Data
Powered by Tetis PORTAL