همكاران امور
فرنوش حاجيها
سمت: رئيس گروه

بسمه تعالي

 

 

مشخصات فردي:

 • نام و نام خانوادگي: فرنوش حاجيها
 • تاريخ تولد: 27/1/1354
 • مدرك تحصيلي: دكتري اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
 • وضعيت استخدام: پيماني از سال 1382 تا 1395، رسمي آزمايشي از ابتداي سال 1396
 • موقعيت شغلي: رييس گروه

 

سوابق تحصيلي:

 • ديپلم: رياضي و فيزيك، كارشناسي: اقتصاد نظري، كارشناسي ارشد: اقتصاد محض
 • دكتري: اقتصاد با گرايش فرعي اقتصاد بين‌الملل و گرايش اصلي اقتصاد سنجي با معدل 17:30 و رساله با رتبه عالي
 • كسب رتبه سيزده در آزمون كتبي دكتري دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي، سال 1384
 • رتبه پنج در آزمون كتبي دكتري دانشكده اقتصاد الزهرا(س)، سال 1383
 • رتبه هشت در آزمون كتبي دكتري دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، سال 1383
 • رتبه يك در آزمون كتبي دكتري دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، سال 1384
 • عنوان رساله: آثار رفاهي اجراي سياست حمايتي هدفمند در تامين امنيت غذايي
 • افتخار شاگردي اساتيد گرانقدري از جمله، جناب آقاي دكتر تفضلي، جناب آقاي دكتر كميجاني، جناب آقاي دكتر كياني و جناب آقاي دكتر پژويان

   

   

   

   

  علاقه‌مندي:

  مطالعه در حوزه‌هاي اقتصادي، زبان انگليسي در سطح پيشرفته، رياضي عمومي فني و مهندسي، يادگيري ساير سازهاي موسيقي علاوه‌بر مهارت فعلي

   

     امور پژوهشي:

 • مقاله برآورد اعتبار بودجه اجراي سياست حمايتي هدفمند در تامين امنيت غذا، فصلنامه برنامه و بودجه، شماره117. (علمي-پژوهشي)
 • مقاله آثار رفاهي اجراي سياست حمايتي هدفمند در تامين امنيت غذايي اقشار آسيب پذير، فصلنامه اقتصاد كاربردي، شماره 7. (علمي-پژوهشي)
 • جايگاه و نقش بخش مالي در اقتصاد ايران- نشريه تدبير اقتصادي-1386
 • تاثير بازارهاي مالي در اقتصاد ايران-نشريه برنامه-1385
 • عملكرد حساب ذخيره ارزي در برنامه چهارم توسعه-نشريه برنامه-1386
 • طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع-نشريه برنامه-1389
 • ساختار و عملكرد تشكيلاتي برنامه پنجم-نشريه برنامه-1388
 • گزارش بخش سلامت در برنامه پنجم-نشريه برنامه-1388
 • تدوين مقاله ترسيم نقشه آسيب پذيري و نا‌امني غذايي در كشور
 • تدوين پروپوزال الگوي اسلامي كلان سلامت
 • تدوين پروپوزال مقايسه تطبيقي شاخص‌هاي اهداف توسعه هزاره ايران و كشورهاي منتخب منطقه با استفاده از شاخص‌هاي تركيبي
 • كتاب برنامه عملياتي سلامت جمهوري اسلامي ايران در برنامه پنجم توسعه/ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، شوراي سياستگذاري
 • كتاب نقشه تحول نظام سلامت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، شوراي سياستگذاري 1391
 • كتاب دومين گزارش اهداف توسعه هزاره جمهوري اسلامي ايران1385/معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور1388
 • مستندات برنامه پجم در حوزه اجتماعي، مشخصه كتابخانه: HN ۶۷۰ /۲ /آ۸ف۳۷ ۱۳۸۸-كتابخانه سازمان برنامه و بودجه كشور
 • تحليل بودجه بخش سلامت در لايحه سال 1397 كل كشور، انتشارات سازمان برنامه و بودجه كشور، كد شناسه 11-96
 • بهداشت و درمان در سال‌هاي 1357 تا 1395، انتشارات سازمان برنامه و بودجه كشور، كد شناسه 10-96
 • تحليل اجمالي لايحه بودجه سال 1397 كل كشور، انتشارات سازمان برنامه و بودجه كشور، كد شناسه 1001-11-96
 • راه كارهاي مديريت مناسب منابع و مصارف ارزي در اقتصاد ايران( همكار طرح)، مركز پژوهشهاي توسعه و آينده‌نگري، زمستان 1396
 • تحليل كلي بودجه بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در لايحه بودجه سال 7931 كل كشور، انتشارات سازمان برنامه و بودجه كشور، كد شناسه 1004-14-96
 • تحليل كلي بودجه بخش بازرگاني در لايحه بودجه سال 7931 كل كشور، انتشارات سازمان برنامه و بودجه كشور، كد شناسه 1003-12-96
 • تحليل كلي بودجه بخش صنعت و معدن در لايحه بودجه سال 7931 كل كشور، انتشارات سازمان برنامه و بودجه كشور، كد شناسه 1002-14-96

   

  سوابق شغلي:

 • مسئول ارز و حساب ذخيره ارزي- دفتر اقتصاد كلان (1383-1386)
 • كارشناس حوزه سلامت-دفتر برنامه‌ريزي اجتماعي (1389-1386)
 • كارشناس حوزه سلامت-دفتر برنامه‌ريزي اجتماعي و فرهنگي (1389-1389)
 •  كارشناس حوزه سلامت و رفاه اجتماعي-دفتر امور تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (1394-1389)
 • رييس گروه حوزه سلامت -دفتر امور سلامت (1394- تاكنون)
 • تدريس بودجه‌ريزي دولتي، اقتصاد بخش عمومي، اقتصاد رياضي، اقتصاد كلان.

   

  اهم امور مرتبط با برنامه:

 • مشاركت در گزارش‌هاي نظارتي عملكرد اقتصادي فصول ارز و حساب ذخيره ارزي، تعاون، ارتباطات و مخابرات، آموزش و پرورش، گزارش چشم انداز جهان.
 • مشاركت در تدوين آيين نامه حساب ذخيره ارزي موضوع ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه.
 • مشاركت در برگزاري سمينار برنامه عملياتي (بر اساس پيشنهاد ارايه شده به معاونت برنامه‌ريزي وقت مبني بر نحوه تدوين برنامه‌هاي عملياتي برنامه‌هاي توسعه).
 • تهيه و تنظيم و مستند سازي فرآيند تدوين قانون برنامه پنجم در حوزه امور اجتماعي (داراي ثبت كتابخانه‌اي و قابل دسترسي در كتابخانه- دو مجلد شامل فرآيند و مستندات).
 • ترجمه دومين ضميمه راهنماي تدوين اهداف توسعه هزاره.
 • تهيه و تنظيم دستورالعمل پژوهشي معاونت و ارايه پيشنهاد مربوطه به رياست بسيج سازمان. 
 • مشاركت در تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي برنامه پنجم توسعه
 • تهيه گزارش شاخص‌هاي سند چشم انداز بيست ساله به‌صورت تطبيقي با كشورهاي منطقه در حوزه سلامت
 • تهيه گزارش خدمت دولت نهم و دهم در حوزه سلامت.
 • تهيه گزارش‌هاي عملكرد سالانه برنامه فصل بهداشت و سلامت.
 • تهيه و تنظيم گزارش‌هاي ادواري اهداف توسعه هزاره (MDG).
 • مشاركت در تدوين برنامه ششم توسعه و اسناد راهبردي پشتيبان بخش سلامت.
 • برآورد منابع مالي بخش سلامت براي برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه.
 • تهيه گزارش تحليلي ارزش نسبي خدمات بخش سلامت.
 • تهيه گزارش‌هاي شاخص‌هاي ادواري اهداف توسعه هزاره در بخش سلامت.
 • تهيه گزارش‌هاي شاخص‌هاي مالي بخش سلامت.
 • پيگيري مكاتبات و ارايه اظهارنظرهاي كارشناسي در خصوص كليه مسايل حوزه سلامت. 
 • مشاركت در تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي برنامه ششم توسعه

 

 
Powered by Tetis PORTAL