همكاران امور
علي‌اكبر خسروي‌نژاد
سمت: كارشناس

نام و  نام خانوادگي: علي­ اكبر خسروي­ نژاد 

 

تلفن: 33274482                                                    پست الكترونيكي:‌khosravinejad@gmail.com

 سوابق تحصيلي:

ليسانس اقتصاد نظري (دانشگاه شهيد بهشتي)

فوق ليسانس اقتصاد سنجي و اقتصاد بين‌الملل (دانشگاه شهيد بهشتي)

دكتر علوم اقتصادي- اقصاد بين‌الملل و اقتصاد سنجي (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات)

 

سوابق علمي-  پژوهشي

 

الف -گزارش‏هاي علمي-  پژوهشي:

عنوان گزارش

سال

شماره گزارش

محل

روند تحولات شاخص هاي توزيع درآمذ و تحولات توزيع مخارج مصرفي خانوار

1395

20-9

امور اقتصاد كلان

تحليل رفتار مصرفي خانوارهاي شهري

1395

21-9

امور اقتصاد كلان

ارزيابي تغييرات درآمد بر شاخص‌هاي توزيع درآمد خانوارهاي شهري كاربردي از افزايش حقوق و دستمزد

1396

22-9

امور اقتصاد كلان

برآورد و ارزيابي اثرات حذف يارانه هاي نقدي بر شاخص هاي توزيع درآمد خانوارهاي شهري

1396

23-9

امور اقتصاد كلان

روند تحولات شاخص هاي توزيع درآمد و تحولات توزيع مخارج مصرفي خانوار در دروه هاي مختلف زماني

1396

24-9

امور اقتصاد كلان

برآورد فقر و ويژگي هاي فقرا (شهري و روستايي) در سال 1395(مقدماتي )

1397

25-9

امور اقتصاد كلان


ب- مقالات منتشره شده (فارسي): 

تاريخ

نام مجله يا ناشر

عنوان مقاله

تابستان 1374

فصلنامه اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي

سيستم مخارج خطي، الگويي براي تقاضاي خانوارهاي شهري ايران(مشترك با  دكتر ابوالقاسم هاشمي)

تابستان 1378

پژوهشنامه بازرگاني

درسهايي از سياستهاي تجاري و توسعه اقتصادي (ترجمه) نوشته ان كروگر

تابستان 1378

پژوهشها و سياستهاي اقتصادي

بررسي منابع رشد اقتصاد در ايران (مشترك با مرحوم دكتر مرتضي قرباغيان)

دي ماه 1378

كتاب اقتصاد گندم

برآورد تابع تقاضا و مصرف گندم

زمستان 1380

پژوهشها و سياستهاي اقتصادي

برآورد تابع تقاضاي نان براي خانوارهاي شهري ايران با استفاده از مدلهاي با اطلاعات ادغام شده

زمستان 1383

پژوهشنامه اقتصادي

روشي براي طبقه بندي خانوارهاي شهري ايران براساس مولفه­هاي اقتصادي و اجتماعي خانوار (مشترك با دكتر جمشيد پژويان)

تابستان 87

پژوهشنامه بازرگاني

هدفمندي، شناسايي و طبقه بندي خانوارها (مشترك با امين مالكي)

تابستان 87

فصلنامه علوم اقتصادي

بررسي اثر سرمايه‏گذاري مستقيم خارجي بر سرمايه انساني (مشترك با دكتر گرايي‏نژاد و عرفان بهرام‏نيا)

بهار 88

پژوهشنامه بازرگاني

اندازه­گيري اثرات رفاهي حذف يارانه كالاهاي اساسي بر خانوارهاي شهري ايران

پاييز 90

پژوهشنامه بازرگاني

اثرات تعديل قيمت  كالاهاي اساسي: نان، برنج، روغن نباتي و قند و شكر بر سطح رفاه خانوار شهري و روستايي

تابستان 91

مدلسازي اقتصادي

برآورد فقر و شاخص هاي فقر در مناطق شهري و روستايي

پاييز و زمستان 90

اقتصاد و الگوسازي

دانشگاه شهيد بهشتي

برآورد و پيش بيني تابع احتمال خريد اتومبيل نو

بهار 91

اقتصاد كاربردي

بررسي وجود حباب قيمت در بازار مسكن ايران با استفاده از داده‏هاي تابلويي (مشترك با فرزانه فتحي)

تابستان 91

رفاه اجتماعي

شناسايي اقتصادي خانوارها براساس روش دو مرحله اي (كاربرد آزمون تقريب وسع)  مشترك با دكتر فرهاد خداداد كاشي

زمستان 91

مدلسازي اقتصادي

برآورد تغييرات رفاهي مصرف‏كنندگان در ايران با استفاده از شاخص درست هزينه زندگي (مشترك با ابراهيم صيامي)

بهار 92

راهبرد اقتصادي

ارزيابي افزايش قيمت موا دغذايي بر رفاه خانوارهاي شهري ايران  (مشترك با دكتر خداداد كاشي و زهرا صحبتي)

تابستان 93

فصلنامه علوم اقتصادي

ارزيابي مدل هاي خطي و غيرخطي در پيش بيني شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

(مشترك با مرجان شعباني )

بهار 93

راهبرد اقتصادي

تابع تقاضاي واردات صنعتي ايران (مشترك با آقاي محمدرضا عابدين)

زمستان  94

پژوهشنامه ماليات

مقايسه آثار رفاهي و زيست‏محيطي انواع ماليات بر كربن به تفيك مناطق مختلف در ايران با استفاده از الگوي تعادل عمومي پوياي منطقه‏اي  (مشترك با دكتر خداداد كاشي و مهدي اكابري )

زمستان  94

پژوهشنامه بازرگاني

ارزيابي آثار سياست‏هاي تنظيم بازار كالاهاي اساسي بر شاخص رفاهي هزينه زندگي خانوارهاي شهري ايران

زمستان 1396

پزوهشنامه حمل و نقل

تقاضاي خودروي تجاري در ايران (مشترك با خانم طاهره زعفريان)

 

 

 

 

 

 

 

ج- مقالات منتشر شده و شركت در سمينار (انگليسي)

 

عنوان مقاله

 

عنوان همايش

تاريخ برگزاري يا چاپ

 

محل چاپ

The Statues of Storage of

Agricultural Products in Iran

Multi- Country Study Mission on Storage of Agricultural Products، APO in Korea

19-20 June 2000

Seoul Korea

The  Statues of Apparel Industry in .I.R.IRAN

Work shop on Partnership Development in apparel Industry by APO & NPS of Sri Lanka

11-15 Nov

2002

Colombo

Sri Lanka

Welfare Effects of  Food Desubsidization for Iranian Urban Households 

International Conference on Policy Modelling/EcoMod2008

2-4 July 2008

Berlin- Germany

From Targeting to Clustering

(with Amin Maleki)

International Conference on Policy Modelling/EcoMod2008

2-4 July 2008

Berlin- Germany

 

د- كتب منتشر شده:

 

محل چاپ

تاريخ چاپ

نام موسسه يا ناشر

عنوان

 

تهران- ايران

اسفند ماه 1381

موسسه مطالعات و پژوهش‏هاي بازرگاني

 

الگوي مصرف خوراك : كاربردي از مدلهاي سيستم خارج خطي، سيستم رتر دام و سيستم تقاضاي تقريباً  ايده آل  خانوارهاي ايراني (شهري و روستايي)

تهران - ايران

تير ماه 1384

موسسه مطالعات و پژوهش‏هاي بازرگاني

ارزيابي تغييرات رفاهي مصرف كنندگان ايراني با استفاده از
  شاخص هاي هزينه زندگي

تهران - ايران

1384

موسسه پژوهش‏هاي برنامه‏ريزي و اقتصاد كشاورزي

بررسي اقتصادي چاي از مرحله  توليد تا مصرف

تهران ايران

خرداد 1388

چاپ اول، نشر نور علم

روش‏هاي اقتصادسنجي(ترجه، مشترك با دكتر اهرابي نويسندگان: جك جانستون، جان ديناردو)

تهران ايران

1389

ويرايش و چاپ دوم، نشر نور علم و دانشكده امور اقتصادي

روش‏هاي اقتصادسنجي (چاپ دوم) (ترجه، مشترك با دكتر اهرابي نويسندگان: جك جانستون، جان ديناردو)

تهران ايران

1393

موسسه مطالعات و پژوهش‏هاي بازرگاني

پيش‏بيني آثار هدفمندي يارانه انرژي در بخش‏ها و كالاهاي صنعتي منتخب ايران

 

 
Powered by Tetis PORTAL