همكاران امور
خانم امينه محمودزاده
رئيس امور اقتصاد كلان

كارنامك

امينه محمودزاده احمدي‌نژاد

دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف، بلوار تيموري، خيابان حبيب‌الهي، خيابان آزادي، تهران، ايران.تلفن:02166165850 ، فكس: 02166022759،
سازمان برنامه و بودجه، خيابان بهارستان، تهران، ايران. تلفن:33274661    فكس:33901874

رايانامه:            A-mahmoudzadeh@mporg.ir

تحصيلات

دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران

رساله: «آثار حقيقي سايشهاي مالي: مقالاتي در تبيين نقش سرمايهدرگردش»
اساتيد راهنما: مسعود نيلي و فرهاد نيلي

بهمن 1386 تا مرداد ۱۳۹۶

دكتري علوم اقتصادي

دانشگاه كمبريج، كمبريج، انگليس

پايان‌نامه: «توسعه اقتصادي و نحسي منابع در كشورهاي صادركننده نفت»
استاد راهنما: هاشم پسران

شهريور 1388 تا مهر 1389

ام‌فيل علوم اقتصادي

دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران

پايان‌نامه: «عوامل موثر بر مديريت نقدينگي، مطالعه موردي يك بانك خصوصي در ايران»
استاد راهنما: فرهاد نيلي

مهر 1383 تا دي 1385

مهندسي علوم اقتصادي و اجتماعي گرايش اقتصاد

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تهران، ايران

پايان‌نامه: «شبيه‌سازي پروتكل CPC از لايه ISUP در SS7»
استاد راهنما: كمال محامدپور

مهر 1378 تا دي 1382

مهندسي برق گرايش مخابرات

موضوعات مورد علاقه

اثرات كلان تامين مالي                تامين مالي شركتي                       اقتصاد رشد                              اقتصاد ايران                                        

تجربه‌هاي تدريس

دوره كارشناسي ارشد: مباحث منتخب در اقتصاد كلان (تامين مالي كلان)
دوره ماينور: اقتصاد كلان، آشنايي با رشد اقتصادي، آشنايي با پول و بانك

استاد مدعو، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف

پاييز 1390 تاكنون

اقتصاد خرد، مباني اقتصاد، رياضيات پايه

عضو هيات علمي، موسسه عالي بانكداري ايران

زمستان ۱۳۸۵ تا تابستان ۱۳۸۸- پاييز 1389 تا بهار ۱۳۹۰

تجربه‌هاي كاري

سازمان برنامه و بودجه كشور

رييس امور اقتصاد كلان

تابستان ۱۳۹۷ تاكنون

وزارت امور اقتصادي و دارايي

مشاور تخصصي وزير

پاييز ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۷

پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي ج.ا.ا

مشاور

تابستان۱۳۹۵ تاكنون

پروژه باهدف طراحي برنامه اصلاح نظام بانكي و همكاري ۳۰ كارشناس بانكي، بهخواست مشاور اقتصادي رييسجمهور در پژوهشكده پوليوبانكي انجام شد.

مدير پروژه «ارزيابي وضعيت و چشم‌انداز بازارهاي مالي»

تابستان ۱۳۹۴ تا تابستان ۱۳۹۵

گروه‌هاي مدلسازي و پولي‌و‌ارزي، پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي ج.ا.ا

محقق

تابستان ۱۳۹۰ تا تابستان ۱۳۹۴

پژوهشكده مطالعات اقتصادي و صنعتي شريف، دانشگاه صنعتي شريف

محقق

بهار ۱۳۸۷ تا پاييز ۱۳۹۲

پروژه‌هاي پژوهشي

«ارزيابي وضعيت و چشم‌انداز بازارهاي مالي»، مدير پروژه، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، تابستان ۱۳۹۴ تا تابستان ۱۳۹۵.

«برآورد نياز نقدينگي واحدهاي توليدي»، محقق، پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي ج.ا.ا.، زمستان ۱۳۹۱ تا زمستان ۱۳۹۲.

«عوامل تاثيرگذار بر عملكرد ميان‌مدت اقتصاد ايران»، محقق و مدير داخلي، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران. زمستان ۱۳۹۰ تا پاييز ۱۳۹۲.

«ارزيابي سبد اعتباري: مطالعه موردي بانك كارآفرين»، محقق، پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي ج.ا.ا.، تابستان ۱۳۹۲.

«انتقال منظم به‌سوي منطقيكردن تنظيمات محيطي و سيستم تأمين مالي مسكن در ايران»، محقق، وزارت مسكن و شهرسازي، بهار 1387 تا تابستان 1388.

مقالات

مقالات چاپشده:

 “Real Effects of Working Capital Shocks: Theory and Evidence from Micro data”, (With F. Nili and M. Nili), Quarterly Journal of Economics and Finance, Fall Summer 2017.

 

«اثر رابطه بانك و بنگاه بر هزينه مالي بنگاههاي توليدي: شواهدي از شركت‌هاي فهرستشده در بورس اوراق بهادار»، (با س. ابراهيمي و س.ع. مدني‌زاده)، در دست چاپ.

«رديابي فراز و فرود شاخص‌هاي فعاليت بخش واقعي در تاثيرپذيري از بخش مالي: شواهدي از كارگاههاي صنعتي ايران»، مجله برنامه و بودجه، در دست چاپ.

«حقايقي از روابط مالي بين بنگاه و بانك: شواهدي از داده‌هاي شركت‌هاي فهرستشده در بورس اوراق بهادار»، (با س. ابراهيمي و س.ع. مدني‌زاده)، مجله برنامه و بودجه، در دست چاپ.

«كمبود نقدينگي، رقابت براي سپرده و سياستهاي بانك مركزي»، (با ا. سالاركيا و س.ع. مدني‌زاده)، مجله برنامه و بودجه، در دست چاپ.

«اندازه‌گيري محدوديت مالي بنگاه؛ تبيين دوره گردش نقد»، (با ف. نيلي و م. نيلي)، مجله مطالعات و سياست‌هاي اقتصادي، پاييز ۱۳۹۵.

 

مقالات در جريان:

«سرمايه‌در‌گردش، سوء‌تخصيص و بهره‌وري كل عوامل توليد: شواهدي از كارگاههاي صنعتي ايران»، (با ف. نيلي و م. نيلي)، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف، زمستان ۱۳۹۶.

«اثر كيفيت اعتبارات بانكي بر عملكرد بنگاه‌هاي توليدي: شواهدي از شركت‌هاي فهرستشده در بورس اوراق بهادار»، (با س. ابراهيمي و س.ع. مدني‌زاده)، پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي ج.ا.ا، تابستان ۱۳۹۵.

«تنگناي اعتباري، مطالبات غيرجاري و سياست پولي: تحليل تعادل عمومي تصادفي»، (با ن. رئيسي، س.ش. طاهري و س.ع. مدني‌زاده)، پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي ج.ا.ا، تابستان ۱۳۹۵.

«چرخه‌هاي اعتباري اقتصاد ايران»، (با م. عينيان و ف. نجفي)، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ج.ا.ا، تابستان ۱۳۹۵.

«نقش ناهمگني از منظر سرمايه‌در‌گردش بنگاه‌ها در توضيح تغييرات كوتاه‌مدت توليد: تحليل تعادل عمومي تصادفي»، (با ف. نيلي و م. نيلي)، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف، تابستان ۱۳۹۲.

«نحسي منابع طبيعي و توسعه مالي»، (با م. نيلي)، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف، زمستان ۱۳۸۹.

انتشارات:

كتاب‌‌ها:

«اصلاح نظام بانكي: چرايي و چگونگي»، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، در دست چاپ. (با س.ع. مدنيزاده)

«نظام تامين مالي توليد در ايران: تحليل رابطه بانك و بنگاه»، انتشارات بادبان، تابستان ۱۳۹۵. (با ف. نيلي)

 

فصلهاي كتاب‌:

«اقتصاد ايران: چگونگي گذر از ابرچالشها»، فصل سوم: ارزيابي وضعيت و چشمانداز بازارهاي مالي، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، پاييز ۱۳۹۶. (با س.ع. مدنيزاده)

«نظام تامين مالي توليد در ايران: بررسي ساختار مالي بنگاه‌هاي اقتصادي»، فصل چهارم: ساختار مالي بخش شركتي ايران، انتشارات بادبان، تابستان ۱۳۹۵.

«چالش‌هاي دستيابي به تورم تك‌رقمي پايدار در اقتصاد ايران»، فصل چهارم، مقاله اول: سهگانه ناممكن: توسعه مالي، ثبات مالي و ثبات پولي در اقتصاد ايران، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ج.ا.ا، تابستان ۱۳۹۵. (با م. ابراهيميان، س.ع. مدني‌زاده و ف. نيلي)

«اقتصاد ايران به كدام‌سو مي‌رود؟»، بخش اول: خلاصه‌اي از تصوير جامع اقتصاد ايران، دنياي اقتصاد، پاييز ۱۳۹۴. (با م. نيلي و م. به‌نيا)

«چالش‌هاي پولي و بانكي اقتصاد ايران»، فصل سوم: نظام تامين‌مالي توليد، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ج.ا.ا، زمستان‌۱۳۹۳. (با ف. نيلي)

راهنمايي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد

«سازوكارهاي اثرگذاري ركود ۸۷ و ۹۱: شواهدي از كارگاههاي صنعتي ايران »، (با س. ع. مدنيزاده)، ح. عظيمينيا، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف، در دست انجام.

«بررسي اثر وام دهي بر توليد بنگاهها: شواهدي از شركت‌هاي فهرستشده در بورس اوراق بهادار»، (با س. ع. مدنيزاده)، م. حيدرينژاد، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف، در دست انجام.

«اثر رابطه مالكيتي بانك و بنگاه بر وامدهي ارتباطي: شواهدي از شركت‌هاي فهرستشده در بورس اوراق بهادار»، (با س. ع. مدنيزاده)، س. حسيني، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف، تابستان ۱۳۹۷.

«بررسي عملكرد بانك در نقش خلق اعتبار و اثر آن روي بخش حقيقي اقتصاد در چهارچوب يك مدل تعادل عمومي»، (با س. ع. مدنيزاده)، س. قرباني، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف، تابستان ۱۳۹۷.

«اثر سلامت بانك بر قدرت وامدهي: شواهدي از دادههاي خرد شبكه بانكي ايران»، (با س. ع. مدنيزاده)، ح. نژاد قربان، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف، تابستان ۱۳۹۷.

«كمبود نقدينگي و جنگ قيمتي در شبكه بانكي»، (با س. ع. مدنيزاده)، پ. رشيدي، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف، تابستان ۱۳۹۷.

«مطالبات غيرجاري بانكها و شتابدهنده مالي»، (با س. ع. مدنيزاده)، ر. سليماني، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف، ۱۳۹۶.

«خلق اعتبار و محدوديت ذخيره قانوني»، (با س. ع. مدنيزاده)، ع. اديبنيا، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف، ۱۳۹۶.

«رابطه سرمايه فكري با بازده سرمايهگذاري: مطالعه موردي سيستم بانكي ايران»، (با م. خوشطينت،) ا. نوروزي، موسسه عالي بانكداري ايران، ۱۳۸۸.

«بررسي رابطه بتا، اندازه شركت، نقدينگي، نوسانپذيري قيمت با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، (با م. خوشطينت،) م. معادي، موسسه عالي

بانكداري ايران، ۱۳۸۸.

«رابطه بين نسبت بدهي و اندازه بنگاه با توجه به انعطافپذيري مالي در شركتها»، (با م. خوشطينت،) س. كفاش، موسسه عالي بانكداري ايران، ۱۳۸۸.

«رابطه بين ساختار مالكيت و عملكرد شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران»، (با ح. شادكام،) ح. يزداني، موسسه عالي بانكداري ايران ۱۳۸۷.

ارائه مقالات

“Working Capital, Misallocation and TFP: A Firm-level Analysis of Iranian Enterprises”, (with F. Nili, M. Nili), Presentation, Fifth International Conference on the Iranian Economy, International Iranian Economic Association (IIEA), Winter 2018.

«ارزيابي وضعيت و چشمانداز بازارهاي مالي»، دومين كنفرانس اقتصاد ايران، پاييز ۱۳۹۶.

«عوامل موثر بر هزينه مالي بنگاههاي توليدي»، (با س. ابراهيمي و س.ع. مدنيزاده)، ۲۷مين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي، تابستان ۱۳۹۶.

«داراييهاي منجمد، نرخ بهره حقيقي و اصلاح نظام بانكي»، ۶مين همايش سياستهاي پولي و چالشهاي بانكداري و توليد، زمستان ۱۳۹۵.

«تحليل تعادل عمومي تنگناي اعتباري»، (با ن. رئيسي، س.ش. طاهري و س.ع. مدني‌زاده)، ۲۶مين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، بهار ۱۳۹۵.

«سه‌گانه ناممكن: بنگاه، بانك و بانك مركزي»، (با م. ابراهيميان، س.ع. مدني‌زاده و ف. نيلي)، ۲۵مين همايش سالانه سياست‌هاي پوليو ارزي، بهار ۱۳۹۴.

«اندازه‌گيري محدوديت مالي بنگاه؛ تبيين نقش دوره گردش نقد»، (با ف. نيلي و م. نيلي)، اولين كنفرانس اقتصاد ايران، زمستان ۱۳۹۳.

«شكست بازار اعتبارات»، (با ف. نيلي)، ۲۴مين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، بهار ۱۳۹۳.

«نقش تامين مالي توليد در برنامه خروج از ركود»، (با ف. نيلي)، ۲۴مين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، بهار ۱۳۹۳.

«تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي: دغدغه‌هاي سياست‌گذار پولي و بانكي»، (با ف. نيلي)، ۱۱مين كنفرانس بين‌المللي مديريت تهران، زمستان‌۱۳۹۲.

«تحولات دانش اقتصاد كلان پس از بحران مالي اخير»، (با ف. نيلي)، ۲۲مين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، بهار۱۳۹۱.

«سازوكارهاي ايجاد، گسترش و كنترل بحران‌هاي بانكي: درس‌هايي براي اقتصاد ايران»، (با ف. نيلي)، نخستين كنفرانس بين‌المللي صنعت بانكداري و اقتصاد جهاني، تابستان ۱۳۹۰.

مهارت‌هاي حرفه‌اي

نرمافزارهاي حرفه‌اي: MATLAB, Dynare, STATA, Eviews, STAMP .

زبان‌هاي برنامه‌نويسي: C/C++, FORTRAN, Pascal, Vensim.

برنامه‌هاي كاربردي: Microsoft Office .

مهارت‌هاي زباني

انگليسي: روان. (نمره TOEFL PBT: 630، نوامبر 2007. نمره GRE CBT: محاسبه: 800، لغت: 320، نگارش: 3.5، دسامبر 2008)

عربي: ابتدايي

افتخارات

رتبه ۱ ورودي دوره علوم اقتصادي، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف، 1386.

رتبه ۱ فارغالتحصيلان گروه اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف، 1385.

رتبه ۵ آزمون وروردي كارشناسي ارشد، رشته مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي و اجتماعي، ۱۳۸۵.

رتبه ۴۸۶ آزمون ورودي كارشناسي، رشته رياضي-فيزيك، ۱۳۷۸.

فعاليت‌هاي فوق‌برنامه

هنرهاي زيبا: تذهيب و عكاسي.

 
Powered by Tetis PORTAL