همكاران امور
خانم لادن نوروزي
سمت  رييس گروه جمعيت و بازاركار

خلاصه سوابق آموزشي، شغلي و پژوهشي

 

الف. مشخصات فردي

نام: لادن

نام خانوادگي: نوروزي

تاريخ تولد: 15 شهريور 1342

تلفن (محل كار): 33274647

آدرس الكترونيكي:lnoroozi@yahoo.com

 

ب. تحصيلات رسمي

 • 1-مقطع كارشناسي در رشته " مهندسي الكترونيك " دانشكده برق دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك سابق) طي سالهاي 68-1363.
 • 2-مقطع كارشناسي ارشد در رشته "مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي و اجتماعي" در موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه طي سالهاي 76-1373. عنوان رساله دوره كارشناسي ارشد "بررسي تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان باروري زنان در ايران" .

 

ج. دوره هاي آموزشي كوتاه مدت

بيش از 1000 ساعت آموزش در حين كار، داخلي و بين المللي، كه نزديك به نيمي از آن در مباحث جمعيت شناسي بوده است.  

 

د.سوابق شغلي

 • 1-كارشناس صنايع فولاد اهواز طي سالهاي 72-1368.
 • 2-كارشناس گروه بررسيهاي جمعيت دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سالهاي82-1376.
 • 3-رييس گروه جمعيت امور اقتصاد كلان، سازمان برنامه و بودجه از سال 1383 تاكنون.

 

 

هـ. تحقيقات علمي و انتشارات

 • 1-سازمان ملل متحد و سازمان برنامه و بودجه " اولين گزارش ملي توسعه انساني جمهوري اسلامي ايران 1378"  فصل سوم " تحولات در تعادلهاي جمعيتي ".
 • 2-" بررسي تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان باروري زنان در ايران،  مجله برنامه و بودجه ، شماره 30، 1377.
 • 3-" پيش بيني جمعيت كشور سالهاي 1385-1378"(پيش بيني جمعيت برنامه سوم توسعه)، دفتر اقتصاد كلان، سازمان برنامه و بودجه، 1377.
 • 4-" بررسي سياستهاي جمعيتي برنامه چهارم، پنجم و ششم عمراني كشور و برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي" ، دفتر اقتصاد كلان، سازمان برنامه و بودجه 1377.
 • 5-"طراحي سيستم ديناميكي پيش بيني جمعيت سال به سال، براي سنين منفرد و پيش بيني جمعيت ايران تا سال 1400" ، دفتر اقتصاد كلان، سازمان برنامه و بودجه، 1377.
 • 6-نوروزي، ل. و هاشمي، ع. ، " گزارش تحليلي بازديد از مراحل مختلف اجراي طرح آمارگيري اشتغال و بيكاري خانوار سال 1378"، دفتر اقتصاد كلان، سازمان برنامه و بودجه، 1378.
 • 7-"بررسي ساختار سني و جنسي خالص مهاجرتهاي استاني 75-1365" دفتر اقتصاد كلان، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1380.
 • 8-نوروزي، ل. و هاشمي، ع.، " تحليل جنسيتي بازار كار و ضرورت اصلاح برنامه سوم توسعه " مجله پژوهش زنان، فصلنامه مركز مطالعات و تحقيقات زنان، شماره 2، زمستان 1380.
 • 9-"نقش جنسي و اشتغال" از كتاب "زنان،توسعه و تعدد نقش ها"مركز امور مشاركت زنان،1380.
 • 10-"تحليل جنسيتي بازار كار ايران و ضرورت اصلاح برنامه سوم توسعه" پژوهش زنان،شماره2، 1380.
 • 11-"تاثير تحصيلات عالي بر نرخ مشاركت و عرضه نيروي كار زنان و پيش بيني تحولات آن در آينده"، طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص،موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي،1380.
 • 12-"روند تحولات وضع زناشويي در كشور و چشم انداز آن در سالهاي آينده ،پيامدها و راهكارها"همايش چالش و چشم اندازهاي توسعه ايران،1381.
 • 13-"مدلي براي تبيين نرخ مشاركت اقتصادي زنان شهري و تحولات آينده"، فصلنامه پژوهش زنان ،شماره4 ،1381.
 • 14-فصل "جمعيت" گزارش اقتصادي و عملكرد برنامه، معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي ، از سال 1382 تاكنون هر سال.
 • 15-نوروزي،ل. و علمي ، ز "بررسي روند اشتغال فاغ التحصيلان نظام آموزش عالي با نگاه ويژه بر وضعيت زنان" همايش "اشتغال و نظام آموزش عالي كشور" دانشگاه تربيت مدرس،1382.
 • 16-"ارزيابي و تصحيح نتايج طرح آمارگيري ويژگي هاي اشتغال وبيكاري خانوار"، دفتر اقتصاد كلان ، سازمان مديريت و برنامه ريزي،1382.
 • 17-"بررسي تحولات بازار كار زنان ايران طي دوره 80- 1376 و چشم انداز آن در آينده"موسسه كار و تامين اجتماعي،1383.
 • 18-"تحليل جنسيتي فرصت هاي شغلي ايجاد شده در بازار كار طي سالهاي 80- 1376" مجله كار و جامعه شماره54 ، مرداد1383.
 • 19-"ويژگي هاي اشتغال ايجاد شده براي جوانان طي دوره 80-1376 و ارائه سياست هاي پيشنهادي"دفتر اقتصاد كلان ، سازمان مديريت و برنامه ريزي،1383.
 • 20-"تحليل جنسيتي بازار كار ايران" دفتر اقتصاد كلان ، سازمان مديريت و برنامه ريزي،1383.
 • 21-"عدم تعادل هاي بازار كار در ابعاد جنسيتي و سني" دفتر اقتصاد كلان ، سازمان مديريت و برنامه ريزي،1383.
 • 22-"تفاوت هاي جنسيتي درساختار شغلي"، فصلنامه پژوهش زنان ،دوره 2 ، شماره1 ، بهار1383.
 • 23-"تغييرات بازار كار و تاثيرات متقابل آن بر ساختار خانوار در ايران" پذيرفته شده در بخش پوستر بيست و پنجمين كنفرانس بين المللي جمعيت IUSSP ، تور ، فرانسه ، جولاي 2005.
 • 24-"بررسي ميزان و ساختارهاي مهاجرت در دهه 85- 1375، امور برنامه ريزي اقتصاد كلان، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، 1386.
 • 25-"بررسي تحولات ساختار خانوار در سال هاي 85- 1355، امور برنامه ريزي اقتصاد كلان، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، 1386.
 • 26-"مستندات جمعيتي برنامه پنجم توسعه ( شامل پيش بيني جمعيت كشور 1405- 1385)" امور برنامه ريزي اقتصاد كلان، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، 1388.
 • 27-"پيش بيني روند تحولات جمعيتي ايران تا سال 1405" در هفته نامه برنامه شماره 351 ويژه برنامه چهارم توسعه ، 3 بهمن 1388 .
 • 28-"بررسي روند شهرنشيني در ايران و وضعيت تمركز جمعيت در كلان شهرها" امور برنامه ريزي اقتصاد كلان، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، 1389.
 • 29-"روند تحولات و آثار سياست هاي كنترل رشد جمعيت در گذشته و چشم انداز آن در آينده" امور برنامه ريزي اقتصاد كلان، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، 1389.
 • 30-"جمعيت ايران، چشم انداز و سياست ها"  امور برنامه ريزي اقتصاد كلان، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، 1390.
 • 31-"ملاحظات جمعيتي در برنامه ريزي بخش هاي آموزش عمومي، آموزش عالي و بازار كار" امور برنامه ريزي اقتصاد كلان، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، 1391.
 • 32-"چشم انداز جمعيت كشور و جايگاه آن در جهان" هفته نامه برنامه شماره 452 ،23 ارديبهشت 1391 .
 • 33-"تحليل نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390" امور برنامه ريزي اقتصاد كلان، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، 1392.
 • 34-"بررسي تحولات جمعيتي كشور گذشته ، حال ، آينده" امور برنامه ريزي اقتصاد كلان، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، 1392.
 • 35-"مستندات جمعيتي برنامه ششم توسعه (مقدماتي)" امور برنامه ريزي اقتصاد كلان، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، 1393.
 • 36-"روند تحولات نرخ باروري و نرخ رشد جمعيت كشور" هفته نامه برنامه، دوره جديد شماره 1، اسفند 1393.
 • 37-"تحولات جمعيتي كشور و افق چشم انداز " امور اقتصاد كلان، معاونت هماهنگي برنامه و بودجه، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1394.
 • 38-"بررسي تحليلي تغييرات سن ازدواج در كشور و عوامل موثر بر آن " امور اقتصاد كلان، معاونت هماهنگي برنامه و بودجه، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1394.
 • 39-"بررسي تحليلي روند تحولات طلاق در كشور، عوامل و پيامدها " امور اقتصاد كلان، معاونت امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه كشور، 1395.
 • 40-"تحليل نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1395 " امور اقتصاد كلان، معاونت امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه كشور، 1396.
 • 41-"برآورد ميزان باروري كل با استفاده از روش مستقيم براي كل كشور و استانها در سالهاي1390و 1395" امور اقتصاد كلان، معاونت امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه كشور، 1397.
 • 42-تهيه فصل " جمعيت" از گزارش سالانه عملكرد برنامه سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه از سال 1382 تاكنون.Powered by Tetis PORTAL