همكاران امور
آقاي رضا فراهاني
سمت  كارشناس

كارنامك

نام و نام خانوادگي   رضا فراهاني 

فارغ التحصيل از دانشگاه/ دانشكده

دانشگاه هاي تهران، شهيد بهشتي و علامه طباطبايي/ دانشكده مديريت و حسابداري

تلفن:  33274172                                                          موبايل:   09123963240

ايميل:  reza.farahani@mporg.ir

 

تحصيلات: 


 دكتري مديريت مالي

 

موضوع مورد علاقه: 

بازارهاي مالي

 

تجربه‌‌هاي تدريس

 

دروس دوره كارشناسي:     مديريت مالي(1)  و (2)، مديريت سرمايه گذاري، روش تحقيق در مديريت، اصول مديريت، مديريت تحول سازماني، نظامهاي اداري تطبيقي، مديريت رفتار سازماني و اصول تنظيم بودجه دولتي

دوره كارشناسي ارشد:      درس سيستم بودجه بندي و كنترل،  درس مديريت سرمايه گذاري پيشرفته و بررسي مباحث خاص در مالي شركت ها

 

تجربه كاري:

 

-           همكاري با جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران به عنوان پژوهشگر از سال 1374

-           همكاري با معاونت طرح و برنامه وزارت جهاد سازندگي سابق، از سال 1375 به مدت يك سال

-           همكاري با شركت حسابرسي و خدمات مديريت وزارت نيرو از سال 1376 به مدت دو سال

-           انجام خدمت نظام وظيفه عمومي، تا مهرماه 1379

-           استخدام در سازمان برنامه و بودجه كشور از مهرماه 1379 و همكاري با دفتر شركت ها، دفتر شوراي اقتصاد در حوزه فاينانس خارجي و امور اقتصاد كلان در حوزه بازار هاي مالي

 

 

 

 

 

 

 

پروژه‌هاي پژوهشي:

 

 

-           "سرمايه گذاري خارجي و بهره گيري از آن براي تسهيل اجراي برنامه خصوصي سازي"، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،1382

-           "تحليل و اندازه گيري بهره وري كل عوامل (TFP)  در سطح شركتي" و ارايه مقاله كشوري با اين عنوان در سمينار علمي   APOدر مالزي ، سازمان ملي بهره وري ايران، 1383.

-           "شركت هاي سرمايه گذاري تخصصي دولتي) ( the state holding company - گزارش بانك جهاني در مورد ساختار و عملكرد اين شركتها در چند كشور پيشرو"، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1383(ترجمه). اين كار مبناي تشكيل شركت هاي مادرتخصصي قرار گرفت.

-           "چشم انداز بحران جهاني و چالشهاي اقتصاد ايران"، 1387. برنامه و بودجه، تابستان 87

-           "بررسي ساز و كار هاي اجرايي قانون هدفمند كردن يارانه ها با هدف باز توزيع بهتر و تقويت آثار مثبت آن در بلند مدت"، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1388.

-           گزارش" بحران مالي 2008  و اثرات آن بر بازار سرمايه ايران -  توصيه هاي سياستي براي پيشگيري ازتبعات احتمالي بحران در بلند مدت"، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1389.

-           "چشم انداز اقتصادي جهان (اميدها، واقعيت ها و مخاطرات) با تاكيد بر اقتصاد ايران نگاهي به گزارش صندوق بين المللي پول"، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ارديبهشت 1392

-           بررسي تاثير متغيرهاي اقتصاد كلان بر بازدهي بورس و اوراق بهادار، مطالعه تطبيقي ايران با كشور تركيه،  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،1392

-           "عملكرد بيست و چهار ساله بازار سرمايه ايران (با تاكيد بر عملكرد دولتهاي نهم و دهم در اين بخش)"، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1392

-           "تحليلي بر عملكرد بازار سرمايه ايران طي سال هاي اخير و ارايه راهكارهاي بودجه اي در راستاي اقتصاد مقاومتي"، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1393

-           "تحليلي بر عملكرد بورس اوراق بهادار تهران و ارايه راهكار براي خروج بازار سرمايه از ركود"، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1394

-           "مشاركت عمومي خصوصي و بهره گيري از آن براي پيشبرد اهداف خصوصي سازيسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1394

-           "نقش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در توسعه بازار سرمايهسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1394

-           "اسناد خزانه اسلامي و بهره گيري موثر از آن در بودجه سالانه كل كشورسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1394

-           ايفاي نقش به عنوان كارشناس ناظر پروژه هاي اقتصاد مقاومتي زير در بخش بازار سرمايه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1395 و 1396:

-           توسعه بازار سرمايه و افزايش سهم آن در تامين مالي كشور

-           تسهيل فرآيند جذب منابع مالي خارجي (سرمايه گذاري خارجي) از طريق بازار سرمايه ايران

-           سهولت دسترسي و تنوع بخشي به ابزارهاي تأمين مالي كسب و كارهاي خرد، كوچك و متوسط

-           جذب سرمايه هاي خارجي براي خريد سهام شركت هاي مشمول واگذاري

-           بسترسازي براي دريافت اطلاعات نهادهاي عمومي غير دولتي و تشويق به حضور شركت هاي زيرمجموعه آنها در بازار سرمايه

-           تهيه گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي بخش بازار سرمايه، سازمان برنامه و بودجه كشور، سالهاي 90 تا 95

-           "طراحي و تبيين الگويي پويا براي انتخاب استراتژي سرمايه گذاري در بازار سرمايه با توجه به متغيرهاي كلان اقتصادي (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)"، رساله دكتري مديريت مالي دانشگاه علامه طباطبايي، 1397

-           فرصت ها و تهديدهاي قانون بودجه 1397 براي بازار سرمايه، سازمان برنامه و بودجه، فروردين1397

 

 

-           ساير موضوعات:

 

-           طرح مطالعاتي "سير تطور قوانين و مقررات مرتبط با فساد اداري و مالي در ايران"، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور" 1380.

-           ترجمه "نظام ارزيابي عملكرد مؤسسات دولتي تايلند" و بر اساس آن پيشنهاد تحقيق طراحي نظام بومي مديريت عملكرد در شركتهاي دولتي ايران ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،1380.

-           كتاب " مبارزه با فساد اداري و مالي- ارتقاي سلامت در نظام اداري كشور "، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1379 (مسؤل پروژه) .خلاصه اي از اين تحقيق به صورت كتاب در281 صفحه توسط انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به چاپ رسيده است.

-           كتاب" بررسي تعهد سازماني در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ارايه ساز و كار براي رسيدن به شرايط مطلوب"، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1384 (مجري طرح). خلاصه اي از اين تحقيق به صورت كتاب 200 صفحه اي توسط انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي به چاپ رسيده است.

-           كتاب "بررسي عملكرد جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي83-  1379 و معرفي مدل و شاخص هاي مناسب براي ارزيابي عملكرد"، موسسه آموزش عالي علمي كاربردي هلال احمر، 1385 (همكار اصلي). از نتايج اين تحقيق براي تنظيم دستورالعمل هاي اجرايي ارزيابي و مديريت عملكرد واحدهاي ستاد و صف مركزي و واحدهاي مختلف استاني و شهرستانها استفاده شده است و مقرر گرديده است كه بر اساس چارچوب نتايج طرح مذكور كتاب سال ارزيابي عملكرد جمعيت هلال احمر در هر سال تدوين شود.

-           طرح مطالعاتي "بررسي و تبيين موانع و مشكلات اجرايي ارزيابي عملكرد در دستگاه هاي اجرايي كشور"، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،1380 (مشاورطرح).

-           گزارش "مديريت عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور (مباني نظري، جايگاه قانوني و تشكيلاتي)"، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1379.

-           "بررسي تعهد سازماني در كاركنان سازمانهاي دولتي و رابطه آن با عملكرد شاغلين"، دانشگاه شهيد بهشتي، 1378

-           "بررسي چگونگي استقرار سيستم اطلاعات استراتژيك در صنعت آب و برق"، وزارت نيرو، 1377 (مجري طرح).

-           "طرح مطالعاتي بررسي ساختار برنامه ريزي صنايع و ارايه الگوي بهينه"، جهاد دانشگاهي دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1374(همكار).

-           "بررسي مسايل آموزشي مديران و كاركنان استانداري مركزي واحدهاي تابعه پس از اجراي قانون منع اشتغال به تحصيل كارگزاران دولت در ساعات اداري"، دانشگاه تهران، 1373

 

 

 

مقالات:

مقالات چاپ شده:

-           "بازسازي ساختار مالي بخش بنگاه داري -  نقش دولت در هنگام بحران" ، فصلنامه ماليه، شماره اول، بهار 1386.

-           "فروش دين و تأثير آن بر ارزش بانك اسلامي"، چشم انداز مديريت مالي، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 13، بهار 1395

-           "اثرات متغيرهاي كلان اقتصادي بر شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه اقتصاد مالي، شماره 39، تابستان 1396  

 

 

مقالات در جريان:

-           عناوين برخي از مقالات تهيه شده در دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي (1391 تا 1395):

-           مقايسه نظامهاي مالي مبتني بر بانكداري و نظامهاي مالي مبتني بر بازار سرمايه، نگاهي به برنامه كمك مالي دولت امريكا به بانك ها و صنايع پس از بحران 2008، متغيرهاي كلان اقتصادي و راهبردهاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار، روشهاي كاربردي براي تحليل اثر كيفي رويدادهاي ريسك در سازمانهاي دولتي و خصوصي، آربيتراژگران در بازار سرمايه ايران، تئوري قيمت‌گذاري آربيتراژ، مديريت استراتژيك مالي، ناپايداري بتاي سهم در بازار سرمايه ايران، نقش قراردادهاي  اسلامي در توسعه اقتصادي، راهبرد هاي سرمايه گذاري شتاب و بازگشت در بازار سرمايه

-           "روش هاي تامين مالي براي شركت‌هاي كوچك و متوسط در ايرانسمينار مركز آموزش و پژوهش توسعه و آينده نگري

-           "مقايسه سودمندي استراتژي‌هاي سرمايه گذاري مومنتوم و معكوس در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار.

-           "اثرات متغيرهاي كلان اقتصادي بر انتخاب استراتژي هاي سرمايه گذاري مومنتوم و معكوس با استفاده از مدل شبكه عصبي"، فصلنامه چشم انداز مديريت مالي، دانشگاه شهيد بهشتي.

-           كارايي محاسبات نرم با مدل شبكه عصبي مصنوعي به روش MLP وRBF  در مقايسه با OLS با داده هاي مالي، فصلنامه اقتصاد مالي.

 

 

 

انتشارات:


كتاب‌ها:

 

فصل‌هاي كتاب:

-

 

 

راهنمايي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد:

 

-

 

 

ارائه مقالات:

 

-           "تحليل و اندازه گيري بهره وري كل عوامل (TFP)  در سطح شركتي" و ارايه مقاله كشوري با اين عنوان در سمينار علمي   APOدر مالزي ، سازمان ملي بهره وري ايران و ارايه مقاله در كوالالامپور .

“Total Factor Productivity in Islamic Republic Of Iran Measurement and Analysis”, Malaysia, August 2004

 

 

 

 

مهارت‌هاي حرفه‌آي

 

آشنايي و استفاده از نرم افزار‌هاي آمار و علوم مالي:  Spss, Eviews ,Matlab,Comfar

 

 

مهارت‌هاي زباني

 

-           آشنايي با زبان انگليسي در حد خوب وكسب  نمره 6 در آزمون IELTS  آكادميك

 

افتخارات:

-

 

فعاليت‌هاي فوق برنامه

 

كوه پيمايي، خوش نويسي

 
Powered by Tetis PORTAL