همكاران امور
آقاي محمدرضا ميرزايي‌نژاد
سمت  رييس گروه

بسمه تعالي

مشخصات فردي

 

محمد رضا ميرزايي نژاد متولد 1348 تهران

تلفن محل كار  33274633

 

 -  سوابق تحصيلي :

 

1- ديپلم رياضي فيزيك – تهران

2- ليسانس اقتصاد نظري – دانشگاه شهيد بهشتي

3- فوق ليسانس اقتصاد – دانشگاه تهران

4- دكتري اقتصاد ( بخش عمومي – بين الملل ) – دانشگاه آزاد اسلامي -  علوم و تحقيقات تهران

 

سوابق تدريس  :

 • 1-تدريس در آموزش و پرورش- 3 سال
 • 2-تدريس در دانشگاهها – 17 سال - ] دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي-  دانشگاه الزهرا (س) – دانشگاه علمي كاربردي [

        سوابق پژوهشي  (مطالعات و مقالات) :

1-  تدوين ضوابط و مقررات خاص جهت خصوصي سازي نيروگاهها و تشويق سرمايه گذاران در اين جهت و حفظ حقوق آنان(مجري طرح)

 

 • 2-پيمان WTO و اصلاحات سياستي مخابرات ( مجري طرح)
 • 3-بررسي تابع تقاضاي مخابرات و تدوين نظام جديد تعرفه اي مخابرات ( مجري طرح)
 • 4-بررسي اثرات ورود اپراتور دوم GSM بر بازار مخابرات سلولار و اپراتور اول (مجري طرح)
 • 5-رتبه بندي شركتهاي مخابراتي بر اساس شاخص هاي بودجه اي و بهره مندي (مجري طرح)
 • 6-پيش بيني تقاضاي نيروي كار متخصص كشور ( همكار طرح )
 • 7-بررسي وضعيت بخش مخابرات كشور و چشم انداز برنامه چهارم (همكار طرح)
 • 8-اقتصاد بدون نفت ( همكار طرح)
 • 9-بررسي رابطه صادرات و رشد اقتصادي (فصلنامه اقتصادومديريت ) ]علمي-پژوهشي[
 • 10-برآورد تابع تقاضاي مسكن ( فصلنامه اقتصاد مسكن ) ]علمي ترويجي [
 • 11-تجربه خصوصي سازي و نقش نهاد تنظيم مقررات در صنعت مخابرات ( ماهنامه اطلاعات سياسي – اقتصادي ) ]علمي ترويجي [
 • 12- تأليف و ترجمه چند مقاله در زمينه مخابرات در ماهنامه دنياي مخابرات و ارتباطات]خبري- تحليلي – آموزشي[ ، از جمله:
  1. بررسي استراتژي توسعه مخابرات موبايل
  2. خصوصي سازي در مخابرات انگلستان
  3. سرمايه گذاري خارجي در ايران
 • 13-رانت اقتصادي ( معاونت اقتصادي سازمان مديريت )
 • 14-بررسي بازار جهاني نفت( سال 1997)(معاونت اقتصادي سازمان مديريت)

13- گزارش وضعيت اقتصاد جهاني ( 1996 و 1997 )(معاونت اقتصادي سازمان مديريت)

14- جايگاه بخش مخابرات در اقتصاد ملي ( معاونت زيربنايي سازمان مديريت و برنامه ريزي)

15- بررسي تطبيقي توسعه مخابرات ايران وتركيه (معاونت زيربنايي سازمان و مديريت كشور)

16-تأثير مخابرات بر رشد اقتصادي (ماهنامه دنياي كامپيوتر و مخابرات) ]خبري- تحليلي – آموزشي[

17- سناريويي براي انتقال به پول واحد اروپايي - ]ترجمه[( فصلنامه تازه هاي اقتصاد ) ] علمي – اقتصادي[

18- گزارش اقتصادي بخش مخابرات (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور )(سال هاي مختلف)

19- برآورد تابع تقاضاي بيمه هاي بازرگاني –فصلنامه علوم اقتصادي- علمي پژوهشي

20- برآورد تابع تقاضاي بيمه هاي مسئوليت - فصلنامه علوم اقتصادي- علمي پژوهشي (دردست چاپ)

21- بررسي اثرات موافقتنامه ترتيبات تجاري ترجيحي بين ايران و ونزوئلا- فصلنامه علوم اقتصادي- علمي پژوهشي

22- بررسي تقاضاي مخابرات  با تأكيد بر اثرات ورود اپراتور سوم مخابرات ( تحقيقات اقتصادي علمي پژوهشي)

23-  چالش ها و تنگناهاي اجراي سياستهاي كلي اصل 44قانون اساسي- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

24- مقاله نگرشي بر واگذاري شركتها در بخش نفت و گاز- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

25- مقاله الگوي مصرف-  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

26-برآورد تابع تقاضاي بيمه هاي بازرگاني –فصلنامه علوم اقتصادي- علمي پژوهشي

27-  برآورد تابع تقاضاي بيمه هاي مسئوليت - فصلنامه علوم اقتصادي- علمي پژوهشي 

28-  بررسي اثرات موافقتنامه ترتيبات تجاري ترجيحي بين ايران و ونزوئلا- فصلنامه علوم اقتصادي- علمي پژوهشي 

29-  بررسي تقاضاي مخابرات  با تأكيد بر اثرات ورود اپراتور سوم مخابرات ( تحقِقات اقتصادي علمي پژوهشي)

30-  عوامل موثر بر صادرات در صنايع يران با تأكيد بر ساختار بازار- فصلنامه برنامه ريزي و بودجه (علمي – پژوهشي)

31 – راهنمائي، مشاوره و داوري پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد

32- طراحي الگوي بهينه توليد - پايان نامه دوره كارشناسي ارشد

33 -  رابطه بين صادرات و رشد اقتصادي در ايران– پايان نامه دوره دكتري

29- Mirzaeinejad & others (2012)," 34-The Effect of the Real Effective Exchange Rate Fluctuations on Macro-Economic Indicators (Gross Domestic Product (GDP), Inflation and Money Supply)" Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, ISSN 2073-7122, (be published in IJCRB October Edition 2012–IJCRB Vol .4, No.6.)

35-The Effect of Actual Currency Rate on Total Productivity of Factors of Production of Industrial Sector of Iran, European online Journal of Natural and Social Sciences, 2013-ra";font-weight:normal 

 
Powered by Tetis PORTAL