همكاران امور
خانم افسانه موسوي
سمت  رييس گروه بازرگاني


افسانه موسوي آزادكسمايي

رييس گروه امور اقتصادكلان

سازمان برنامه و بودجه، خيابان بهارستان، تهران، ايران

تلفن:   33274638-21-98+

نمابر: 33901874-21-98+

رايانامه: afsanehmousavi@gmail.com

 


تحصيلات

 

مقطع كارشناسي : رشته اقتصاد نظري، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، (مهر 1371 تا خرداد 1375)

مقطع كارشناسي ارشد: رشته‌ برنامه‌ريزي‌ و توسعه ‌اقتصادي، دانشكده علوم اقتصادي و اجتماعي دانشگاه الزهرا، (مهر 1375 تا بهمن 1377)

رساله: " بررسي رابطه بين كسري بودجه و رشد اقتصادي درايران"، استاد راهنما: دكتر زهرا افشاري

 


تجربه‌هاي كاري

 

·        رييس گروه دفتر امور اقتصادكلان سازمان برنامه و بودجه 1390 تاكنون

·        كارشناس دفتر برنامه ريزي اقتصادي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور1390- 1380

·        كارشناس دفتر برنامه‌ ريزي ومديريت اقتصادكلان، سازمان مديريت و برنامه ريزي، 1385- 1380

·        كارشناس بودجه سرمايه‌اي دفتر بودجه شركت مخابرات استان تهران، 1380- 1377

 

 


مقالات چاپ شده

 

1.         موسوي‌آزادكسمائي، بررسي رابطه بين كسري بودجه ورشد اقتصادي در ايران، نشريه روند بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سال نهم، شماره 26و27،  سال 1378-  علمي تخصصي

2.         تقي‌‌‌‌پور، موسوي‌آزادكسمائي، تحليلي برمتنوع‌ سازي صادرات و تاثيرآن بر افزايش درآمدهاي ارزي غيرنفتي، پژوهشنامه بازرگاني، فصلنامه شماره 18 بهار 1380- علمي پژوهشي

3.         تقي‌پور، موسوي‌آزادكسمائي، بررسي رابطه بين متنوع سازي صادرات وثبات درآمدهاي صادراتي درايران، پژوهشنامه بازرگاني، فصلنامه شماره 20 پائيز 1380-  علمي پژوهشي

4.         تقي‌پور، موسوي‌آزاد‌كسمائي، بررسي رابطه بين استقلال بانك مركزي وتورم درايران، مجله برنامه وبودجه، شماره 85 ، خرداد و تير 1383-  علمي ترويجي

5.         طاهري‌فرد، موسوي‌آزاد‌كسمايي، اثربخشي سياست‌ پولي برمتغيرهاي كلان اقتصادي در ايران، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 83، تابستان 1387، علمي پژوهشي

6.         تقي‌پور، موسوي‌آزاد‌كسمائي، The Effect of Financial Globalization on Monetary Policy Discipline، بيستمين كنفرانس سياست‌‌‌هاي پولي و ارزي، 28-29 ارديبهشت 1389

7.         تقي پور، موسوي‌آزاد‌كسمائي" بررسي سياست‌هاي بانكي با هدف توسعه بخش مالي, مورد مطالعه ايران", مجله پول و اقتصاد، سال دوم، شماره5، پاييز 1389

8.         تقي پور، موسوي‌آزاد‌كسمائي" The Effect of Financial Globalization on Monetary Policy Discipline , journal of money& economy   , vol6  , no.1  ,  Fall 2011

9.         موسوي‌آزادكسمائي،"ارزيابي حساب ذخيره ارزي با رويكرد استفاده بهينه درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور"، مجله راهبرد ياس، شماره 30، تابستان 1391-  علمي ترويجي

10.      تقي پور، موسوي آزاد كسمائي" برآورد شاخص آزادسازي مالي در ايران و مقايسه آن با برخي كشورهاي منتخب" مجله تحقيقات اقتصادي، دوره 48 شماره 1، 1392، علمي پژوهشي

11.      موسوي‌آزادكسمائي،" نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانكي در ايران و سايركشورها"، نشريه برنامه شماره 183، شهريور 1385

12.      طاهري فرد، موسوي‌آزاد‌كسمايي،" عملكرد برنامه چهارم توسعه در تجارت خارجي"، نشريه برنامه شماره 352، بهمن 1388

13.      موسوي‌آزاد‌كسمايي، طاهري فرد، "جهت‌گيري هاي سرمايه‌گذاري خارجي در برنامه پنجم"، نشريه برنامه شماره 367، خرداد 1389

14.      موسوي‌آزاد‌كسمايي،"وضعيت تجارت خارجي در چهارماه نخست سال 1389"، نشريه برنامه شماره 1380، شهريور 1389

15.      موسوي‌آزاد‌كسمايي، " با 31 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات غيرنفتي در شش ماهه نخست امسال به 12 ميليارد دلار رسيد"، نشريه برنامه شماره 1388، آبان 1389

16.      موسوي آزاد‌كسمايي، " گزارش وضعيت تجارت خارجي در ده ماه سال 1389:صادرات حدود 5/21 ميليارد دلاركالاي غيرنفتي"، نشريه برنامه شماره 403، اسفند 1389

17.      موسوي‌آزاد‌كسمايي،" رشد 20 درصدي صادرات غيرنفتي در سال 1389 "، نشريه برنامه شماره 413، ارديبهشت 1390

18.      موسوي‌آزاد‌كسمايي،" گزارش صندوق بين المللي پول در مورد چشم انداز اقتصادي كشورهاي خاور ميانه و شمال آفريقا" نشريه برنامه شماره 414، ارديبهشت 1390

19.      موسوي‌آزاد‌كسمايي،" با 44 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات غيرنفتي در سه ماهه نخست امسال به بيش از 10 ميليارد دلار رسيد " نشريه برنامه شماره 425، مرداد 1390

20.      موسوي‌آزاد‌كسمايي، "بر اساس پيش بيني آنكتاد سرمايه‌گذاري خارجي در سال 2011 به 1700ميليارد دلار مي‌رسد " نشريه برنامه شماره 430، مهر 1390

21.      موسوي‌آزاد‌كسمايي،"عملكرد صادرات غيرنفتي 9/11 درصد بيش از هدف برنامه " نشريه برنامه شماره 441، دي1390

22.      موسوي‌آزاد‌كسمايي،" نسبت صادرات به واردات كالا 49 درصد بهبود يافت " نشريه برنامه شماره 443، بهمن1390

23.      موسوي‌آزاد‌كسمايي،"عوامل تاثيرگذار برجذب سرمايه‌گذاري خارجي" نشريه برنامه شماره 446، اسفند1390

24.      موسوي‌آزاد كسمايي،" صادرات 8/6 ميليارد دلار كالاي غيرنفتي در سه ماهه نخست سال" نشريه برنامه شماره 459، تير1391

25.      موسوي‌آزاد كسمايي، "روند جهاني سرمايه‌گذاري خارجي" نشريه برنامه شماره 463، شهريور 1391

26.      موسوي‌آزاد‌كسمايي،" وضعيت تجارت خارجي  در شش ماهه اول سال1394" نشريه برنامه شماره 482، آبان 1394

 

 


طرح هاي پژوهشي

 

1.       همكار اصلي درطرح مطالعاتي با عنوان" تعيين اولويت دراستراتژي متنوع سازي صادرات باهدف ايجاد ثبات درآمدهاي ارزي غيرنفتي: مورد مطالعه ايران 1377- 1359"، موسسه‌ مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

2.       همكار اصلي درطرح مطالعاتي با عنوان"بررسي رابطه بين استقلال بانك مركزي، تورم و رشد اقتصادي در ايران"، موسسه عالي پژوهش در مديريت وبرنامه ريزي، 1382

3.       همكار اصلي در طرح مطالعاتي با عنوان"بررسي اثربخشي اعتبارات بانكي درايران"،  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1383

4.       همكار اصلي در طرح مطالعاتي با عنوان" تحليلي بر نرخ سود بانكي و اثرات آن بر توسعه بازار مالي ايران"،  سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور، 1385

5.       همكار اصلي در طرح مطالعاتي با عنوان" بررسي و تنظيم سياست هاي بانكي در راستاي توسعه بخش مالي با توجه به ساختار اقتصادي كشور"، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، 1388

 

 


ساير گزارش هاي تحقيقي

 

ü     تحليل عرضه پول(چالش ها وراه كارها)

ü     بررسي بدهي هاي دولت به بانكها و راههاي كاهش آن

ü     بررسي اثربخشي اعتبارات بانكي در ايران

ü     ارزيابي عملكرد تسهيلات تبصره اي

ü     نسبت سپرده قانوني به عنوان ابزار سياست پولي با تاكيد بر يكسان سازي نرخ ذخاير قانوني توسط شوراي پول واعتبار

ü     گزارش پيرامون طرح منطقي‌كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي بخش‌هاي اقتصادي

ü     تحليل تاريخي نقدينگي و تورم (1383-1350) به تفكيك برنامه‌هاي پنجساله توسعه

ü     تحليلي برتغيير واحد پول ملي

ü      نرخ سود سپرده ها و تسهيلات در ايران و سايركشورها ترجمه مقاله با عنوان:

"Central Bank Losses and Experience in Selected Countries" John Dalton and Claudia Dziobek , IMF working paper, April 2005

ü     تهيه گزارش هاي ادواري وضعيت تجارت خارجي كشور

ü     اسناد پشتيبان برنامه پنجم در زمينه تجارت خارجي، سرمايه گذاري خارجي و همكاري در تهيه اسناد پشتيبان پول و تورم

ü     همكاري در تهيه جدول كلان برنامه پنجم توسعه

ü     تدوين گزارش سالانه تجارت خارجي درمجموعه گزارش اقتصادي نظارتي طي سالهاي1396-1389

ü     پيش بيني نرخ ارز و قيمت نفت براي تدوين لوايح بودجه سنواتي سالهاي 1397-1390

ü     گزارش اثرات تحريم بر تجارت خارجي، 1390

ü     نگاهي به وضعيت تجارت خارجي در ايران طي سالهاي اخير، 1392

ü     بررسي تحولات صادرات (غيرنفتي) در اقتصاد  ايران، 1392

ü     مستندات گزارش صد روزه رييس جمهور به ملت(وضعيت موجود، اقدامات و راه‌كارها) حوزه تجارت‌خارجي و سرمايه‌گذاري خارجي، 1392

ü     وضعيت اقتصاد كشور در دوره 1392-1382 "چالش ها و راه كارها"، 1392

ü     مديريت اقتصاد كلان  تحريم در سناريوهاي مختلف عدم توافق و توافق، 1393

ü     بررسي اثرات كاهش قيمت نفت بر تراز حساب جاري و بودجه و تاثير آن بر متغيرهاي اقتصاد كلان، 1393

ü     اهميت و جايگاه سرمايه گذاري خارجي در فرايند توسعه اقتصادي كشور، 1393    

ü     مستندات برنامه ششم حوزه تجارت خارجي، 1393

ü     گزارش هاي وضعيت توليد، صادرات و قيمت نفت خام و ميعانات گازي از سال 1394 تا كنون

ü     تدوين الگوي اقتصادسنجي بخش تجارت خارجي و ارز، 1394

ü     گزارش سابقه تحريم‌هاي بين‌المللي طي قرون بيستم و بيست و يكم با نگاهي به تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران،1394

ü     برآورد هسته تورم و تعيين كننده هاي كلان تورم در ايران:  با تاكيد بر ثروت خانوارها، 1394

ü     راه كارهاي توسعه صادرات غيرنفتي،‌ آبان 1395

ü     تحولات شاخص هاي كلان سال 1395(صادرات، واردات و سياست هاي تجاري)، مرداد 1396

ü     بررسي و تحليل صادرات غيرنفتي براساس رديف‌هاي تعرفه‌اي طي هشت ماه اول سال 1396، ديماه 1396

ü     گزارش عملكرد عملكرد بسته حمايت از صادرات غيرنفتي در سال هاي 1395 و 1396

ü     بررسي وضعيت درآمدهاي حاصل از صادرات گروه پتروشيمي و مواد معدني مشمول واريز ارز به سامانه نيما طي شش ماه نخست سال 1397، مهرماه 1397

 


 مهارت‌هاي حرفه‌اي

      نرمافزارهاي حرفه‌اي :Microfit, Eviews  

برنامه‌هاي كاربردي:  Microsoft Office

 


افتخارات

    رتبه 2 فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد برنامه ريزي و توسعه اقتصادي با معدل 18.03، 1377
Powered by Tetis PORTAL