رويدادها
گزيده آمار-ذخاير نفت اثبات شده كشورهاي جهان-گردآوري دكتر براهيمي فر


ذخاير نفت اثبات شده كشورهاي جهان

رتبه

كشور

بشكه (ميليون)

1

Venezuela

300,878

2

Saudi Arabia

266,455

3

Canada

169,709

4

Iran

158,400

5

Iraq

142,503

6

Kuwait

101,500

7

United Arab Emirates

97,800

8

Russia

80,000

9

Libya

48,363

10

United States

39,230

11

Nigeria

37,062

12

Kazakhstan

30,000

13

China

25,620

14

Qatar

25,244

15

Brazil

12,999

16

Algeria

12,200

17

Angola

8,273

18

Ecuador

8,273

19

Mexico

7,640

20

Azerbaijan

7,000

Worldatlas :this page was last updated on April 6, 2018.By Jessica Dillinger


  
Powered by Tetis PORTAL