همايش‌ها و جلسات
فايل ارائه آقاي علي ديني در خصوص توسعه صادرات و ظرفيت جذب: رويكرد نهادي-ساختاري (ارديبهشت 1391)
فايل ارائه آقاي علي ديني در خصوص توسعه صادرات و ظرفيت جذب: رويكرد نهادي-ساختاري (ارديبهشت 1392)Powered by Tetis PORTAL