همكاران امور

رئيس امور اقتصاد كلان

 


سمت  معاون بازرگاني و امور بين‌الملل و تأمين مالي خارجي

سمت  معاون برنامه‌ريزي، توزيع درآمد و مطالعات كمي و بودجه

سمت: معاونسياست‌هاي پولي و بازارهاي مالي و تورم

سمت  رييس گروه نهادها و بازارهاي مالي

سمت  رييس گروه بازرگاني

سمت  رئيس گروه

سمت  رييس گروه جمعيت و بازاركار

سمت  كارشناس

سمت  كارشناس

سمت  كارشناس

سمت  كارشناس

سمت  كارشناس

سمت  كارشناس

سمت  كارشناس

سمت  كارشناس

سمت: رئيس گروه

سمت  رييس گروه

سمت: كارشناس

سمت: مشاور

مسئول دفتر

سمت  كارشناس امور اقتصاد كلانPowered by Tetis PORTAL