همكاران پيشين

رئيس امور اقتصاد كلان 

دوره مسئوليت: از تيرماه 1397 الي تيرماه 1398


سمت كارشناس

سمت  معاون رشد وتوسعه رقابت

سمت  رييس گروه بودجه

سمت  رييس گروه

سمت  مسئول دفتر

سمت: كارشناس

سمت: كارشناس بخش پولي و بانكي


سمت رئيس گروه

سمت كارشناس

سمت كارشناسPowered by Tetis PORTAL