همكاران پيشين
علي حصاري
سمت رئيس گروه

 

مشخصات فردي :

نام ونام خانوادگي: علي حصاري

نام پدر: برجعلي    

تاريخ تولد: 1/5/1355

شماره شناسنامه : 27

شماره ملي: 1533633460

محل تولد: ميانه

محل كار:

سازمان برنامه و بودجه

تلفن: 33271(021) 09193909949 09123634683

آدرس پست الكترونيكي:   ali.hesari2002@gmail.com   ali.hesari@ut.ac.ir   

سوابق تحصيلي:

مقطع تحصيلي

رشته‌ي تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

سال اخذ مدرك تحصيلي

كارشناسي

پژوهش علوم اجتماعي

دانشگاه تبريز

1378

كارشناسي ارشد

جمعيت شناسي

دانشگاه تهران

1380

دكتري

جمعيت شناسي

دانشگاه تهران

1396

عنوان پايان‌نامه‌ي دكتري: الگوها و عوامل تعيين‌كننده‌ي انتقالات بين نسل‌هاي والدين سالمند و فرزندان بزرگ‌سال در شهر تهران

 

سوابق شغلي:

- كارشناس گروه جمعيت و منابع انساني دفتر برنامه‌ريزي و مديريت اقتصاد كلان، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از سال 1381 الي 1386

- كارشناس گروه جمعيت و منابع انساني، دفتر برنامه‌ريزي اقتصادي، برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، سال 1387

- رييس گروه دفتر نظارت برنامه، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور از سال 1388 الي 1394

- رييس گروه جمعيت، امور اقتصاد كلان، معاونت هماهنگي برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه از سال 1394.

سوابق علمي و تحقيقاتي:

- مجري طرح  برآورد تأثير مرگ و ميرهاي ناشي از سوانح و حوادث رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولد و بار اقتصادي ناشي از آن در سال1381 ، معاونت مجلس و نيروي انساني وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشكي، سال1382

- پيش بيني جمعيت ايران تا سال1404 به تفكيك سن و جنس، بخش‌هاي اقتصادي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، دفتر اقتصاد كلان، سال1382 .

- همكارطرح جمع آوري شاخصهاي توسعةهزاره (MDG) سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور، معاونت اجتماعي با همكاري سازمان ملل متحد، سال83-1381.

- تحليل تحولات وقايع حياتي چهارگانه طي سالهاي1375 الي 1382 با توجه به تغييرات ساختار سني جمعيت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، دفتر اقتصاد كلان، سال1383

- بررسي راهكارهاي توانمند سازي زنان باتوجه به تجربه كشورهاي با ساختار اقتصادي و اجتماعي مشابه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، دفتر اقتصاد كلان، سال1383 .

- بررسي راهكارهاي افزايش سهم اشتغال زنان، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، دفتر اقتصاد كلان، سال1384

- تهيه و تدوين گزارش اقتصادي و نظارت بر عملكرد برنامه،  فصول جمعيت و توسعه انساني از سال 1383

- همكار طرح جمع آوري شاخص‌هاي جمعيتي و اشتغال و بيكاري جوانان طي سال‌هاي 1378 الي1381، سازمان ملي جوانان، سال1384

- همكارطرح تهيه جدول داده ستانده استان لرستان و گيلان درسال1381، سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي استان لرستان ، سال84-1383، بخش مربوط به اشتغال و بازار كار

- همكارطرح تهيه جدول داده ستانده استان هرمزگان درسال1382، سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي استان هرمزگان، سال85- 1384بخش مربوط به اشتغال و بازار كار

- برآورد جمعيت كشور به روش بازماندگي معكوس طي سال‌هاي 1365 الي 1385 ، معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور، دفتر برنامه ريزي اقتصادي، سال 1387

- بررسي تحولات شهر‌نشيني در ايران، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، معاونت برنامه ريزي، دفتر برنامه ريزي اقتصادي، سال 1387

- بررسي تحولات مرگ و مير كودكان در ايران، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، معاونت برنامه ريزي، دفتر برنامه ريزي اقتصادي، سال 1387

- بررسي وضعيت مهاجرت در ايران طي سال‌هاي 1375 الي 1385، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، معاونت برنامه ريزي، دفتر برنامه ريزي اقتصادي، سال 1387

- بررسي وضعيت علل عمده مرگ و مير در ايران در سال 1386، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، معاونت برنامه ريزي، دفتر برنامه ريزي اقتصادي، سال 1387

- تحليل وضعيت ازدواج و طلاق در ايران، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور سال 1388

- بررسي پيش‌بيني‌هاي جمعيت در برنامه‌هاي توسعه پنج ساله جمهوري اسلامي ايران، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور سال 1388

- برآورد جمعيت به روش بازماندگي معكوس در سال‌هاي 1375 و 1365 با تأكيد بر جمعيت 10 ساله و بيشتر، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور سال 1388

- تحليل وضعيت مواليد و مرگ و مير در ايران، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور سال 1387

- پيش‌بيني جمعيت لازم‌التعليم استان تهران تا سال 1404، دانشگاه تربيت معلم، سال 1386

- همكار علمي طرح تهيه سند توسعه  استان هرمزگان در برنامه پنجم توسعه، سال 1390

- همكار علمي طرح تهيه سند توسعه  استان قم در برنامه پنجم توسعه، سال 1390

- همكار علمي طرح تهيه سند توسعه استان كرمانشاه در برنامه پنجم توسعه، سال 1390

- همكار علمي تدوين برنامه ششم توسعه، شوراي جمعيت، سال 1394

- شاخص توسعه‌ي انساني، چالش‌هاي مرتبط با آن و محاسبه‌ي آن براي ايران در سال 1390، مجله‌ي بررسي‌هاي آمار رسمي ايران، سال 26، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صص 24-1.

- عوامل زمينه‌اي تعيين كننده تفاوت‌هاي استاني علل عمده مرگ و مير در ايران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، امور اقتصاد كلان، سال 1394.

 

 

- الزامات و چالش‌هاي ايجاد سود جمعيتي در ايران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، امور اقتصاد كلان، سال 1395.

- سالمندي جمعيت و پيامدهاي اقتصادي آن با تأكيد بر بازنشستگي، سازمان برنامه و بودجه، امور اقتصاد كلان، سال 1396.

- كوششي، مجيد و علي حصاري (1397)، عوامل تعيين‌كننده‌ي انتقالات بين‌نسلي والدين سالمند و فرزندان بزرگ‌سال در شهر تهران، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعي-فرهنگي، درحال چاپ

 

دوره هاي آموزشي

- شركت در كارگاه آموزشي شاخصهاي توسعة هزاره(MDG)، مركزآمار ايران، سال1381

- شركت در كارگاه آموزشي در زمينة مدلهاي كار بردي جمعيت شناسي و برنامه‌ريزي، مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، خرداد و تيرسال 1383

- شركت در كارگاه آموزشي روش‌هاي جمع‌آوري داده‌ها، روش‌هاي نمونه‌گيري و تحليل و پردازش داده‌هاي طرح‌هاي آمارگيري جمعيتي، پژوهشكده آمار، اسفند 1384

- شركت در سومين دوره آموزشي تجزيه تحليل و انتشار آمارهاي اقتصادي،  اجتماعي در موسسه آمار آسيا و اقيانوسيه (SIAP) در كشور ژاپن، جولاي الي نوامبر2006

- گذراندن دوره‌‌هاي آموزشي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور از قبيل نرم‌افزارهاي SPSS ، STATA ، GIS ، Excel ، Internet و ...

- گذراندن ساير دوره‌هاي آموزشي شغلي و حرفه‌اي از قبيل كاربرد آمار در برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي، نظارت بودجه و .... 

- تدريس درس جمعيت شناسي اقتصادي و اجتماعي، روشهاي تحليل جمعيت، كاربرد جمعيت شناسي، مباني جمعيت شناسي و... دانشگاه آزاد اسلامي و علامه طباطبايي

مهارت در نرم افزارهاي رايانه اي :

Windows, office, SPSS, STATA,HLM, Dplot و ساير نرم افزارهاي شغلي و حرفه‌اي در زمينه جمعيت شناسي.

 
Powered by Tetis PORTAL