همكاران پيشين
​خانم ميناسادات بدخش
سمت  رييس گروه


 پست الكترونيكي  Ms.badakhsh@gmail.com
سوابق تحصيلي  
فوق ليسانس علوم اقتصادي ازدانشگاه شهيد بهشتي درسال 1370
سوابق كاري  
1.مشاركت در زمينه بودجه در بخشهاي آموزش عالي وتحقيقات وآموزش و پرورش. 2.مشاركت در تدوين برنامه هاي توسعه دربخشهاي آموزش عالي، آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه اي. 3.مشاركت در تدوين برنامه ايران 1400 دربخش آموزش و پرورش عمومي. 4.مشاركت در تدوين برنامه ايران 1400 دربخش آموزش فني و حرفه اي. (دبيركميته) 5.مشاركت در تدوين برنامه اقتصادبدون نفت دربخش آموزش و پرورش عمومي. 6.مشاركت در تدوين برنامه اقتصادبدون نفت دربخش آموزش فني و حرفه اي. (دبيركميته) 7.مشاركت در تدوين اولين برنامه عمل زنان در بخشهاي آموزش و پرورش عمومي، آموزش فني و حرفه اي و آموزش عالي. 8.مشاركت درتلفيق برنامه هاي توسعه بخشي. 9.تهيه گزارشهاي نظارتي و ارزشيابي عملكردبرنامه هاي توسعه در بخشهاي آموزش عالي، آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه اي. 10.مشاركت درتهيه گزارشهاي نظارتي و ارزشيابي عملكردبرنامه هاي توسعه بخشي
مهارت ها  
بازار كار و اشتغالPowered by Tetis PORTAL