توليد و اشتغال
برنامه اشتغال فراگير (نمايش متن مصوبه)
برنامه اشتغال فراگير (دانلود فايل متني)

برنامه ي اشتغال فراگير، بخش اول به كليات، بخش دوم به معرفي برنامه اشتغال فراگير در سال 1396، بخش سوم به فرايند اجرايي( تقسيم كار دستگاهي) و بخش چهارم به ارزيابي، پايش و ارزشيابي و الزامات اجراي برنامه اختصاص يافته است.

متن تصويب نامه ي كارگروه منتخب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و برنامه ي اشتغال فراگير در سال 1396 بدين شرح است:

تصويب‌نامه كارگروه منتخب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص «برنامه اشتغال فراگير»

كارگروه منتخب «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» (متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي و معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رئيس‌جمهور) «برنامه اشتغال فراگير» (به شرح پيوست ممهور به مهر دبيرخانه ستاد) موضوع جلسه سي و ششم ستاد مورخ 1396/2/18 را با هدف افزايش جمعيت شاغل كشور به ميزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعايت موارد ذيل مورد تصويب قرار داد.

ماده 1. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط، تا پانزدهم تيرماه 1396 نسبت به تهيه بسته سياستي و حمايتي هر يك از رسته فعاليت‌هاي منتخب مشتمل بر وظايف و ماموريت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در سطح ملي و استاني اقدام و پس از تصويب در كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 1395/7/29 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و اصلاحات بعدي) به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ ‌نمايد.

ماده 2. در اجراي برنامه‌ اشتغال فراگير، استان‌هاي داراي اولويت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور مي‌باشد.

ماده 3. سازمان برنامه و بودجه كشور در اجراي برنامه اشتغال فراگير در سال 1396 در چارچوب آيين‌نامه‌هاي اجرايي تبصره‌هاي ذي ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصيص منابع و تامين اعتبار مورد نياز براي اجراي طرح‌هاي كارورزي، مهارت آموزي در محيط كار واقعي، مشوق‌هاي كارفرمايي و توسعه رسته‌هاي منتخب به ميزان 5 هزار ميليارد ريال اقدام و برنامه زمان‌بندي تخصيص منابع مربوط را حداكثر تا پانزدهم تيرماه 1396 اعلام نمايد.

ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق‌ توسعه ملي نسبت به اعلام روش تامين منابع مورد نياز برنامه اشتغال فراگير به كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار ظرف مدت 15 روز اقدام نمايد.

ماده 5. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به تعيين سهميه تسهيلات بانكي مورد نياز به ميزان 200 هزار ميليارد ريال براي اجراي برنامه اشتغال فراگير و ابلاغ به شبكه بانكي ظرف مدت 10 روز از ابلاغ اين مصوبه اقدام نمايد.

تبصره: به منظور افزايش اثربخشي تامين مالي برنامه اشتغال فراگير، كارگروهي متشكل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بانك مركزي ج.ا.ا و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط حسب مورد، نسبت به طراحي و به كارگيري روش‌هاي تامين مالي نوين با هدف پوشش كل زنجيره ارزش در رسته‌هاي منتخب، ايجاد تسهيلات در اخذ وثايق و ضمانت‌ها و ساير موارد مربوط اقدام مي‌نمايند.

ماده 6. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نسبت به پايش و نظارت بر اجراي برنامه اشتغال فراگير اقدام نموده و هر سه ماه يكبار به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارش آن را ارسال نمايد.

ماده 7. به‌منظور ايجاد هماهنگي‌ لازم در اجراي فعاليت‌هاي اشتغال‌محور مبتني بر رسته فعاليت‌هاي مورد تصويب كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار و جلوگيري از همپوشاني در اجراي برنامه‌هاي اشتغال حمايتي، كارگروهي با مسئوليت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همكاري نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌هاي مردم نهاد منتخب، تشكيل گردد.

ماده 8. توسعه رسته‌هاي منتخب در قالب مدل "توسعه سيستم كسب و كار" به صورت پروژه‌هاي با هويت مستقل به اجرا در مي‌آيد. كليه دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حمايتي عمومي ذي‌ربط، نسبت به تعيين و معرفي يكي از مديران ارشد خود به‌عنوان مسئول هماهنگي اجراي برنامه اشتغال فراگير در دستگاه ذي‌ربط اقدام نمايند.

تبصره: مفاد اين ماده بايد بدون تغيير در تشكيلات سازماني و ايجاد واحد جديد سازماني در دستگاه‌هاي اجرايي انجام گيرد.

ماده 9. به‌منظور متناسب‌سازي تحصيل و اشتغال، وزارت‌ علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تا پانزدهم تيرماه 1396 نسبت به تنظيم سازوكار اجرايي موارد ذيل اقدام و گزارش اقدامات به‌عمل آمده و عملكرد آن را به دبيرخانه ستاد و كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار ارايه نمايد:

- توسعه دوره‌هاي كارآموزي و كارورزي در دوره‌هاي آموزش عالي

- تعريف دوره‌هاي آموزش تكميلي در چارچوب نظام صلاحيت حرفه‌اي و ارائه گواهينامه هاي سطوح مهارتي و تخصصي

- فراهم كردن شرايط براي اجراي آموزش‌هاي عملي و كاربردي در محيط‌هاي كار و كارگاهي

- رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي بر مبناي ميزان اشتغال پذيري فارغ التحصيلان

- جهت دهي به يارانه دانشگاه ها بر مبناي ميزان اشتغال پذيري فارغ التحصيلان دانشگاه ها

- حمايت مالي از بنگاه‌هاي اقتصادي جذب كننده دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي در دوره‌هاي كارورزي

- نظارت بر دوره هاي آموزشي كاربردي برگزار شده در محيط هاي دانشگاهي با رويكرد افزايش اشتغال پذيري

ماده 10. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است از طريق راه‌اندازي سامانه بانك اطلاعات اشتغال ايرانيان نسبت به تخصيص شناسه شغلي به افراد در سن كار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نمايد.

تبصره: دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط نظير سازمان ثبت احوال كشور، بانك مركزي ج.ا.ا، گمرك ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و شهرستان‌ها، اتاق تعاون ايران و استان‌ها، اتاق اصناف ايران، سازمان تامين اجتماعي و كليه صندوق‌هاي بازنشستگي مكلفند اطلاعات هويتي و شغلي افراد تحت پوشش را در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهند.

ماده 11. كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور و استان‌ها مكلف به اجراي برنامه اشتغال فراگير (به شرح پيوست) كه در چارچوب دستورالعمل اجرايي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ظرف مدت دو هفته تدوين و به‌تصويب كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار مي‌رسد، خواهند بود.

«برنامه اشتغال فراگير در سال 1396»

فهرست مندرجات

عنوان صفحه

بخش اول: كليات... 4

1-1- مقدمه... 4

1-2- تعاريف و مفاهيم... 4

1-3- اسناد بالادستي و الزامات قانوني... 5

1-4- چارچوب مفهومي... 6

بخش دوم: معرفي برنامه اشتغال فراگير در سال 1396... 8

2-1- اهداف... 8

2-1-1- اهداف كلي... 8

2-1-2- اهداف كمي... 8

2-2- راهبرد كلي و سياست هاي اجرايي... 8

2-2-1- راهبرد كلي... 8

2-2-2- سياستهاي اجرايي... 8

2-3- رسته‌ها، طرحها و اقدامات اساسي... 9

2-3-1- رستههاي منتخب به تفكيك بخشها...9

2-3-2- طرح‌هاي مداخلات در بازار كار و توسعه نهادي و مالي... 11

2-3-3- طرحهاي اشتغال حمايتي... 12

بخش سوم: فرآيند اجرايي برنامه اشتغال فراگير(تقسيم كار دستگاهي)... 13

3-1- طرحها و اقدامات برنامه اشتغال فراگير به تفكيك دستگاهها و نهادها... 13

3-1-1- اهداف كمي طرحهاي اشتغال در رسته‌هاي منتخب... 13

3-1-2- اهداف كمي طرحهاي اشتغالزا و طرحهاي ظرفيتساز مرتبط با ايجاد اشتغال... 14

3-1-3- اهداف كمي طرحهاي اشتغال حمايتي... 15

3-1-4- توزيع منابع مالي بر حسب رسته هاي منتخب، مداخلات سياستي و اشتغال حمايتي... 15

3-2- تامين مالي... 16

3-3- ساز و كار اجرايي برنامه براي رسته‌هاي منتخب در سطح ملي و استاني... 16

3-4- فرايند اجرايي برنامه اشتغال فراگير براي يك پروژه نمونه در قالب سرمايه گذاري و يا مداخلات نهادي در رسته فعاليت‌هاي منتخب... 19

3-5- ساز و كار اجراي طرح هاي كارانه اشتغال جوانان(كاج)... 20

3-6- استان‌هاي داراي اولويت در اجراي برنامه اشتغال فراگير... 23

بخش چهارم: ارزيابي، پايش و ارزشيابي و الزامات اجراي برنامه... 25

4-1- اقدامات و رويه هاي ارزيابي، پايش و ارزشيابي اجراي برنامه اشتغال فراگير... 25

4-2-تكاليف و الزامات برنامه اشتغال فراگير در سال 1396... 26

بخش اول: كليات

1-1- مقدمه

سياست‌هاي دولت در بازار كار بيان‌كننده خط‌مشي و تصميم‌گيري‌هاي دولت در استقرار و استمرار فرآيندهاي توسعه بازار كار است كه از طريق ايجاد زيرساخت­ها، بهبود عملكرد وظايف حاكميتي دولت، اقدامات حمايتي براي بهبود فضاي كسب ‏و ‏كار و تقويت و نهادينه‌سازي فرآيند پايداري و توسعه اشتغال انجام مي­شود. اهميت موضوع اشتغال و بازار كار در برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به حدي است كه به­عنوان يكي از موضوعات خاص كلان فرابخشي در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گنجانده شده است. با نام گذاري سال 1396 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» فرصت مناسبي براي تقويت بنيه اقتصادي كشور از منظر توليد و بازار كار خواهد بود.

براي تحرك بخشي به بازار كار با هدف ايجاد فرصت­هاي شغلي به­خصوص براي جوانان و فارغ­التحصيلان دانشگاهي، سياست هاي مداخلاتي و طرح­هاي اشتغالزاي دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حمايتي و عمومي غيردولتي در قالب «برنامه اشتغال فراگير» در شوراي­عالي اشتغال مطرح و كليات آن در جلسه مورخ 1395/11/5شوراي­ مزبور و متعاقب آن در تاريخ 1396/1/9 در هيئت دولت و در جلسه مورخ 1396/2/18 ستاد فرماندهي اقتصاد مقامتي به تصويب رسيد. اين برنامه در اجراي مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازي نيروي كار مصوبه شماره 8799 مورخ 1396/1/30 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مي  باشد.

1-2- تعاريف و مفاهيم

به منظور شفافيت بيشتر و رفع برخي ابهامات برخي اصطلاحات بكار رفته در "برنامه اشتغال فراگير"، تعاريف و مفاهيم زير به طور مختصر تبيين و تشريح مي گردد:

دستگاه اجرايي: مطابق موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه­هاي اجرايي شامل"كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتي و كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي شوند"، مي باشند.

كارگروه ملي: كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 1395/7/29 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و اصلاحات بعدي آن). اين كارگروه و كميسيون تخصصي شوراي  عالي اشتغال بصورت مشترك فعاليت مي‌نمايند.

كارگروه اشتغال استان: كارگروه اشتغال استان كه در چارچوب شوراي عالي اشتغال تعريف شده است.

رسته فعاليت­ منتخب: رسته فعاليت­هاي اقتصادي منتخبي است كه با استفاده از مطالعات پويايي (ديناميك) كسب و كار و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير مستندات، شناسايي شده و به پيشنهاد دستگاه‌‌هاي  اجرايي ذيربط به تصويب كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار مي‌رسند.

كارگزار توسعه اشتغال: فرد داراي تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و كسب و كار مربوطه و همچنين داراي توان پيشبرد برنامه­هاي توسعهاي متناسب با برنامه‌هاي توسعه سيستم كسب وكار است. اين فرد از ميان متخصصان مرتيط شناسايي و با طي دوره­هاي آموزشي، توانايي لازم براي ارائه خدمت در سطح ملي يا استان را خواهد داشت. هر كارگزار توسعه اشتغال در سطح ملي، برحسب شرايط، تعدادي مدير توسعه اشتغال در رسته فعاليت را در سطح استان مديريت مي‌نمايد.

اشتغال پذيري: فراهم نمودن شرايط و بستر مناسب براي توانمندسازي بيكاران از جمله از طريق آموزش و ارائه مشوق هاي  مختلف به نحوي كه منجر به ايجاد اشتغال براي آنان شود.

تازه واردين به بازار كار: افراد جوياي كاري كه هيچگونه تجربه كاري به لحاظ بيمه اي نداشته و معمولا با رسيدن به سن كار و يا بعد از فراغت از تحصيل اولين حضور در بازار كار را تجربه مي كنند.

سامانه: سامانه الكترونيكي اشتغال فراگير مستقر در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه در آن تمامي اطلاعات مربوط به  طرح‌هاي مربوط به رسته فعاليت‌هاي اقتصادي منتخب ثبت مي‌شود.

نيروي كار جوان: در اين برنامه، به جوانان واقع در گروه سني 15-35 سال نيروي كار جوان اطلاق مي‌شود.

اهليت متقاضي: اهليت متقاضي از جنبه دستگاه اجرايي مربوط به دانش فني-تخصصي و توانمندي متقاضي است و از نظر بانك تطابق  باضوابط و مقررات بانكي مي‌باشد.

طرح‌هاي ملي: به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني گفته مي‌شود كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط در مركز،  در قالب رشته فعاليت‌هاي اقتصادي مشخص، پيشنهاد و معرفي مي‌شود.

طرح‌ هاي كاج: طرح هايي كه براي افزايش مهارت و اشتغال پذيري جوانان (شغل اولي‌ها)، ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب و پايدار جهت رفع مشكل جوانان جوياي كار در قالب اجراي دوره مهارت آموزي در محيط  واقعي كار، دوره كارورزي و برخي مشوق­هاي كارفرمايي متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه كل كشور در سال­جاري، تحت عنوان كارانه اشتغال جوانان (كاج) طراحي و تدوين شده است.

يارانه: مبلغي است كه به صورت كمك بلاعوض در قالب اعتبارات عمومي دولت جهت تعديل نرخ سود و كارمزد تسهيلات بانكي و يا كمكهاي فني و اعتباري به صاحبان بنگاه هاي واجد شرايط پرداخت مي گردد.

موسسه عامل: بانك­ها، موسسات مالي و اعتباري، صندوق­هاي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

تسهيلات: منابع مالي مربوط به شبكه بانكي و يا صندوق توسعه ملي كه براي طرح هاي مورد حمايت اين برنامه پرداخت مي  شود.

اعتبارات: منابع مالي مربوط به بودجه عمومي دولت كه در قالب اعتبارات رديف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پيوست قانون بودجه سال 1396 كل كشور، اعتبارات مربوط به دستگاه هاي اجرايي و ساير رديف هاي مرتبط،  براي اجراي طرح هاي ذيل برنامه اشتغال فراگير تامين مي‌شود.

1-3- اسناد بالادستي و الزامات قانوني

 سند چشم­انداز جمهوري اسلامي ايران

· ايران در افق 1404 كشوري است دست­يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فنآوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم­افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمراقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل؛

 سياست­هاي كلي اشتغال، ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي)؛

· ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار با تأكيد بر استفاده از توسعه فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان و آينده‌نگري نسبت به تحولات آنها در سطح ملي و جهاني؛

· بهبود محيط كسب و كار و ارتقاء شاخص‌هاي آن (محيط سياسي، فرهنگي و قضايي و محيط اقتصاد كلان، بازار كار، ماليات‌ها و زير ساخت‌ها) و حمايت از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و رقابت از راه اصلاح قوانين، مقررات و رويه‌هاي ذيربط در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

· توجه ويژه به كاهش نرخ بيكاري استان‌هاي بالاتر از متوسط كشور

 سياست­هاي كلي اقتصاد مقاومتي؛

· محور قراردادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استان­ها و به­كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور؛

· تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، كارآفريني، سرمايه­گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.

1-4- چارچوب مفهومي

چارچوب مفهومي "برنامه اشتغال فراگير" در قالب ملاحظات سياستي ذيل تبيين مي گردد:

الف. رويكرد رشد فراگير (رشد اشتغالزا)

در سياست­هاي مبتني بر رويكرد رشد فراگير، ابزارهاي سياستي در سه لايه خرد، مياني و كلان اقتصادي بكار گرفته مي‌شوند. تجارب سال‌هاي اخير نشان داده‌ است كه علاوه بر سياست هاي اقتصاد كلان، سياست هاي مرتبط با بخش واقعي اقتصاد (رشته فعاليت هاي اقتصادي) از اهميت ويژه­اي در ايجاد اشتغال برخوردار مي باشد. براي سياستگذاري در بخش واقعي اقتصاد مي‌بايست نه تنها جريان تحولات و ديناميك رشد كسب و كارها در سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات را شناخت، بلكه شناخت جريان تحولات و ديناميك ياد شده در لايه‌هاي فرعي­تر هر يك از اين بخش­ها (كه از آن­ها به زيربخش و رسته ياد مي‌شود)، ضروري است. در اين چارچوب، رسته فعاليت­هايي موضوع توجه خواهند بود كه علاوه بر ايجاد ارزش افزوده، از ظرفيت مناسبي براي ايجاد اشتغال مولد نيز برخوردار باشند. بنابراين برقراري سازوكارهاي رشد توليد و اشتغال در لايه­هاي مختلف رسته‌هاي اقتصادي ضمن ارتقاي بهره‌وري ملي زمينه مناسبي، براي اشتغال فراگير در سطح ملي و منطقه­اي خواهد بود.

ب. اصلاح نظام تدبير در حوزه كسب و كار و اشتغال

نظام تدبير موجود كشور در كسب و كار و اشتغال عمدتا مبتني بر وجود رابطه بين دولت - بخش خصوصي است كه ابزارهاي مداخله آن در قالب قراردادهاي پيمانكاري، پرداخت وام، مجوز و... مي باشد. تجربه جهاني نشان مي‌دهد اين نوع از نظام هاي تدبير ظرفيتي بسيار محدود در ايجاد اشتغال دارند. در رويكردهاي جديد مهمترين نقش دولت، نقش آفريني در توسعه رابطه بخش خصوصي- بخش خصوصي است. اين نقش از طريق نهادسازي و ظرفيت سازي و تسهيل گري بواسطه نهادهاي توسعه اي ايفا مي شود. به طور بديهي، شكل گيري نظام هاي جديد زمان بر است، اما معمولا براي گذار به نظام تدبير جديد بكارگيري روش هاي تدريجي و واسطه اي مورد توجه مي‌باشد. اين برنامه زمينه مناسبي براي ورود در اين عرصه خواهد بود.

ج. توسعه صنعتي عمودي در اتصال به بازار جهاني

با توجه به دگرگوني و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهاني اجراي سياست هاي «توسعه صنعتي عمودي (انتخابي)» مبتني بر اتصال به زنجيره ارزش ملي، منطقه­اي و جهاني محصول (به جاي توليد و عرضه منفصل محصول) مورد تاكيد مي‌باشد. در اين سياست‌ها شرط حضور در بازار جهاني، اتصال به شبكه صنعتي مربوطه است، نه صادر كردن يك محصول خاص. بنابراين، در اين برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­هاي اقتصادي كشور در زنجيره توليد ملي، منطقه اي و جهاني را مبناي مناسبي براي گشترش حجم توليد ملي و افزايش ثروت ملي مورد توجه قرار خواهد داد.

د. اصلاح نظام آموزش تخصصي و مهارتي با هدف افزايش اشتغال پذيري

تجربه كشورهاي پيشرو در تحول سازوكار آموزش مهارتي نشان‌دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتني بر نياز» مي‌باشد. آموزش مبتني بر نياز، متضمن اصلاح سازوكار مواجهه دولت از اجراي آموزش به نقش توسعه­اي و تنظيمي در اين حيطه است. در سياست صنعتي عمودي(انتخابي)، آموزش مهارتي مي‌بايد متناسب با رسته‌هاي منتخب باشد تا به ارتقا و تقويت ظرفيت­هاي اختصاصي براي اين رسته ها منجر شود. لذا نهادهاي آموزشي توانمند در آموزش مهارتي (به گونه اي كه نياز رسته هاي منتخب را به درستي برآورده نمايند) مورد حمايت و تشويق ويژه قرار مي­گيرند.


بخش دوم: معرفي برنامه اشتغال فراگير در سال 1396

2-1- اهداف

2-1-1- اهداف كلي

* ايجاد فرصت­هاي شغلي جديد به­ويژه براي جوانان دانش آموخته دانشگاهي

* ارتقاي اشتغال پذيري و مهارت آموزي نيروي كار

* كاهش عدم تعادل هاي بازار كار از ابعاد مختلف(سني، سواد، منطقه اي و...)

* حفظ و صيانت از اشتغال موجود كشور

2-1-2- اهداف­ كمي

دستيابي به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 1396 به ‌شرح ذيل:

* كاهش 0.8 درصد نرخ بيكاري كشور در سال 1396

* ايجاد 970 هزار فرصت شغلي در بخش‌هاي اقتصادي كشور

* حفظ و صيانت از اشتغال نزديك به 80 درصد از شاغلان موجود كشور(شامل مزد و حقوق بگيران بخش هاي خصوصي و تعاوني، كاركنان مستقل و كارفرما)

* ارتقاي مهارت آموزي و اشتغال‌پذيري بيش از 3 ميليون بيكار جوياي كار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردين به بازاركار

2-2- راهبرد كلي و سياست هاي اجرايي

2-2-1- راهبرد كلي

 ايجاد اشتغال فراگير از طريق تقويت رشد اقتصادي اشتغالزا و تحرك بخشي به بازار كار كشور

2-2-2- سياست­هاي اجرايي

* ايجاد اجماع ملي براي توسعه اشتغال و فعال‌سازي تمامي ظرفيت­هاي ملي و منطقه­اي به‌منظور ايجاد فرصت هاي شغلي به خصوص براي جوانان دانش آموخته دانشگاهي

* كاهش هزينه بكارگيري نيروي كار براي بنگاه‌هاي اقتصادي كشور از طريق ارائه مشوق‌ها و آموزش‌هاي مهارتي و ...

* بازآرايي كسب و كار و اشتغال مناطق كشور از طريق شناخت مزيت‌هاي مناطق كشور، احصاء گلوگاه‌هاي توليد و اشتغال و اتصال به زنجيره ارزش توليد ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي

* ايجاد پيوند بين نيروي كار و بنگاه از طريق مداخلات سياستي

* تسهيل در جستجوي شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبناي نياز واقعي

* تقويت فرهنگ كار و كارآفريني، توليد ثروت و اشتغال مولد از طريق مداخلات سياستي، نهادي و آموزشي

* بهره‌گيري از ظرفيت نهادهاي عمومي غيردولتي در ايجاد اشتغال و توسعه كسب و كار

* استقرار نظام ارزيابي، پايش و ارزشيابي طرح‌هاي اشتغال‌زا در سطوح ملي و استاني

2-3- رسته‌ها، طرح­ها و اقدامات اساسي

2-3-1- رسته‌هاي منتخب به تفكيك بخش­ها

رسته هاي منتخب (از طريق تفاهم بعمل آمده با دستگاه‌هاي اجرايي) در بخش‌هاي عمده اقتصادي به شرح زير مي باشند (برخي از رسته‌ها با توافق دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در اولويت اجرا قرار مي گيرند):

 • بخش كشاورزي

* كشت گلخانه‏اي

* گياهان دارويي(6 رسته منتخب)

* آبزي پروري

* صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي (فرآوري، بسته‏بندي، ذخيره‏سازي و ...) و خدمات بازرگاني

* خدمات فني و مشاوره‏اي مرتبط با بخش كشاورزي

* دامپروري و محصولات مربوط (توليد شير، گوشت و ...)

* خدمات توسعه كسب و كارهاي تعاوني كشاورزي (كشت و صنعت‏ها و ...)

* خدمات مدرن‏سازي كشاورزي(مكانيزاسيون)، تامين نهاده‏ها و توسعه فعاليت‌هاي دانش‏بنيان

* خدمات و كسب و كارهاي دامپزشكي

* خدمات كسب و كارهاي عشايري

 • بخش صنعت، معدن و بازرگاني

* تكميل و بهره داري حداقل 6 هزار طرح صنعتي و معدني با پيشرفت فيزيكي بالاي 60 درصد

* اجراي طرح رونق توليد صنعتي و معدني با هدف رفع موانع و رونق توليد

* تكميل طرح هاي نيمه تمام معدني و رونق توليد در اين بخش

* صنعت فرش دست بافت

* صنوف اعم از توزيعي، توليدي و خدماتي

* خدمات فني و مهندسي مرتبط با بخش

* صنايع منتخب شامل: صنايع غذايي منتخب، صنايع پوشاك، كفش و مصنوعات چرمي، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهيزات الكترونيكي، صنايع پايين دستي پتروشيمي، صنايع دستي(رسته هاي منتخب)،

 • بخش ساختمان و بافت هاي فرسوده

* نوسازي بافت هاي فرسوده

* توليد مسكن

* ساختمان هاي دولتي

* احداث بيمارستان

 • بخش خدمات گردشگري و صنايع دستي

* ايجاد، توسعه و تقويت جاذبه هاي گردشگري

* كسب و كارهاي مرتبط با راهنمايان تور

* بازارهاي بين المللي صنايع دستي

* ايجاد و توسعه مراكز و خانه هاي صنايع خلاقانه

* گردشگري مبتي بر ظرفيت هاي فضاي مجازي

* گردشگري روستايي

* اقامتگاه هاي بوم گردي

* اكوكمپ هاي بوم گردي بياباني و منطقه آزاد قشم

* توسعه كسب و كارهاي مرتبط با سفره خانه هاي سنتي

* مراكز تفريحي و سرگرمي

* كارگاه هاي توليدي بزرگ صنايع دستي با تاكيد بر بازاريابي و فروش

* كارگاه هاي توليد صنايع دستي روستايي

* پروژه هاي در حال ساخت گردشگري و تفريحي كشور با پيشرفت فيزيكي بيش از 75 درصد

 • بخش حمل و نقل

* لجستيك و حمل و نقل بارهاي ريلي و جاده اي

* احداث راه روستايي

* احداث راه هاي اصلي، بزرگراه و آزادراه

* احداث راه آهن

* توسعه فرودگاه­ها و بنادر

* نگهداري راه و راه آهن

* جابه­جايي مسافران جاده­اي، ريلي و هوايي

 • بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات (محتوا، شبكه و زيرساخت)

* كسب و كارهاي توليد محتوا (ديجيتال)

* كسب و كارهاي خدمات پايه مناطق روستايي و محروم

* كسب و كارهاي ايجاد زيرساخت و شبكه دسترسي

* كسب و كارهاي تجارت و خدمات الكترونيكي

* كسب و كارهاي خدمات دولت الكترونيك

* كسب و كارهاي خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات

* توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان

 • بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)

* كسب و كارهاي خدمات بهداشتي- درماني

* كسب و كارهاي مرتبط با حرفه اي‌گرايي در نظام سلامت

* كسب و كارهاي نظارت بر خدمات سلامت

* شركت هاي دانش بنيان در بخش سلامت

* خدمات گردشگري سلامت (كرمانشاه- شيراز- مشهد- قم- اصفهان – تبريز- اهواز – زاهدان)

 • بخش خدمات فرهنگي و هنري

* كسب و كارهاي فرهنگي

* كسب و كارهاي هنري

 • ساير حوزه هاي بخش خدمات

* كسب و كارهاي صنعتِ ورزش و تربيت بدني

* كسب و كارهاي تجهيزات صنعتِ ورزش

* كسب و كارهاي بخش مديريت مصرف انرژي

* كسب و كارهاي خدمات مرتبط با حفظ محيط زيست و منابع طبيعي

* كسب و كارهاي بخش خدمات اجتماعي،آموزشي و عمومي(منتخب)

* خدمات فني شهري و خانگي

2-3-2- طرح‌هاي مداخلات در بازار كار و توسعه نهادي و مالي

 • طرح ­هاي كارانه اشتغال جوانان (كاج)

* طرح مهارت آموزي در محيط كار واقعي(آموزش‌هاي حين كار)

* ­طرح مشوق­هاي بيمه كارفرمايي

* طرح كارورزي دانش­آموختگان دانشگاهي

 • طرح‌هاي ظرفيت‌سازي، توسعه نهادي و كارآفريني

* طرح توسعه نهادهاي پشتيبان كارآفريني

* طرح پايش و بهبود نظام كارآفريني

* طرح ملي شتاب دهندگي كسب و كارهاي نوآورانه

* طرح افزايش انطباق آموزش فني و حرفه اي با نيازهاي بازار كار

* طرح ملي مديريت گذار از كلاس تا كار در آموزش عالي

* طرح ظرفيت سازي در سمن هاي حوزه اشتغال و كارآفريني و افزايش نقش آفريني آنها در اجراي برنامه ها

* طرح نظام تحليل اطلاعات بازار كار

* طرح اعزام نيروي كار به خارج از كشور

* طرح ساماندهي اشتغال اتباع خارجي

* طرح ساماندهي بيمه بيكاري و اشتغال مجدد

* طرح روستا-تعاون

* طرح معافيت كارگاه هاي زير 5 نفر از شمول قانون تامين اجتماعي

* طرح ظرفيت سازي در نمايندگي هاي خارج كشور

 • اقدامات اساسي براي تامين مالي

* تامين مالي فراگير

* تامين مالي اختصاصي براي رسته­هاي منتخب ملي و منطقه­اي

* تامين مالي خرد (Micr* Financing)

2-3-3- طرح­هاي اشتغال حمايتي

* طرح هم افزايي نهادهاي حمايتي و عمومي غيردولتي در ايجاد اشتغال در گروه هاي هدف

* طرح توسعه فرصت­هاي شغلي گروه هاي آسيب پذير(به ويژه اقشار معلولين و زنان سرپرست خانوار)

* طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي و محلي

* طرح توسعه فرصت­هاي شغلي ايثارگران و فرزندان شاهد

* طرح تامين مالي خرد با رويكرد بانكداري پيوندي

* طرح توسعه اشتغال عمومي

* طرح توسعه فرصت­هاي شغلي در مناطق روستايي، محروم و عشايري


بخش سوم: فرآيند اجرايي برنامه اشتغال فراگير(تقسيم كار دستگاهي)

3-1- طرح­ها و اقدامات برنامه اشتغال فراگير به تفكيك دستگاه­ها و نهادها

برنامه­ها و راهكارهاي معطوف به اشتغال در قالب برنامه اشتغال فراگير در قالب تقسيم كار دستگاهي در سال 1396 با رويكردهاي مؤثر و هدفمند در هر دو طرف عرضه و تقاضاي بازار كار توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاه­هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي با هدفگذاري ذيل تهيه و تدوين شده است.

3-1-1- اهداف كمي طرح­هاي اشتغال در رسته‌هاي منتخب

جدول(1): پيش بيني فرصت هاي شغلي در بخش­هاي اقتصادي مبتني بر رسته­هاي منتخب در سال 1396

رديف

بخش هاي اقتصادي

فرصت شغلي خالص (نفر)

دستگاه/ دستگاه هاي ذيربط

1

كشاورزي

69000

وزارت جهاد كشاورزي

2

صنعت، معدن و بازرگاني

*254000

وزارت صنعت، معدن، تجارت

3

ساختمان و بافت‌هاي فرسوده

38500

وزارت راه و شهرسازي

4

خدمات گردشگري و صنايع دستي

70100

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

5

حمل و نقل

9100

وزارت راه و شهرسازي

6

ارتباطات و فناوري اطلاعات

90000

وزارتارتباطات و فناوري اطلاعات

7

خدمات سلامت

60200

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

8

خدمات فرهنگي و هنري

24000

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،

9

ساير حوزه‌هاي بخش خدمات (خدمات شهري و اجتماعي و آموزشي، خدمات ورزشي و تربيت بدني، واسطه گري مالي و پولي، مديريت انرژي و محيط زيست و ...)

37000

(وزارت راه و شهرسازي،وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت كشور، وزارت آموزش و پرورش،وزارت ورزش و جوانان، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان حفاظت محيط زيست و...)

--

جمع كل

*651900

كليه دستگاه هاي اجرايي

* طبق تفاهم نمايندگان وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت هماهنگي و نظارت معاون اول رييس جمهور، ميزان اشتغال جديد در بخش صنعت، معدن و بازرگاني به شرح ذيل خواهد بود. ايجاد اشتغال جديد در قالب رسته ها در اين حوزه 254 هزار فرصت شغلي جديد و مابقي (200 هزار فرصت شغلي) از طريق ساير اقدامات و برنامه هاي متعارف دستگاه مربوطه در آن بخش ايجاد خواهد شد:

- 120 هزار شغل از طريق تكميل و بهره داري حداقل 6 هزار طرح صنعتي و معدني با پيشرفت فيزيكي بالاي 60 درصد

- 50 هزار شغل از طريق اجراي طرح رونق توليد با هدف رفع موانع و رونق توليد

- 10 هزار شغل در بخش معدن با تكميل طرح هاي نيمه تمام معدني و رونق توليد در اين بخش

- 20 هزار شغل جديد در بخش صنعت فرش دست بافت

- 250 هزار شغل جديد در واحدهاي توليدي صنفي

3-1-2- اهداف كمي طرح­هاي اشتغالزا و طرح­هاي ظرفيت­ساز مرتبط با ايجاد اشتغال

جدول(2): پيش بيني فرصت هاي شغلي در فعاليت هاي مرتبط با طرح هاي اشتغالزاي در حوزه مداخلات سياستي

رديف

طرح ها و فعاليت هاي مرتبط با مداخلات سياستي

فرصت شغلي

دستگاه همكار

1

طرح مهارت آموزي در محيط كار واقعي (آموزش حين كار)

40000

كليه دستگاه‌هاي اجرايي

2

طرح مشوق هاي بيمه سهم كارفرمايي

75000

كليه دستگاه‌هاي اجرايي

3

طرح كارورزي دانش‌آموختگان دانشگاهي

105000

كليه دستگاه‌هاي اجرايي

4

ساماندهي اعزام نيروي كار به خارج

8000

وزارت امورخارجه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت كشور

5

طرح روستا- تعاون

65000

(ده درصد جمع كل جدول 1)

كليه دستگاه‌هاي اجرايي

6

طرح معافيت كارگاه هاي زير 5 نفر از شمول قانون تامين اجتماعي

---

كليه دستگاه‌هاي اجرايي

جمع كل

228000

* نقش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (معاونت امور تعاون)، در جايگاه هماهنگ‌كننده براي تحقق توسعه فرصت‌هاي شغلي پايدار در حوزه بخش تعاون خواهد بود.

جدول(3): طرح هاي مداخلات سياستي مرتبط با ظرفيت سازي و نهاد سازي در بازار كار و كارآفريني

رديف

فعاليت هاي مرتبط با مداخلات سياست گذاري

خروجي­هاي اجراي مداخلات سياستي

دستگاه همكار

1

طرحتوسعهنهادهاي پشتيبان كارآفريني

توسعهنهادهاي پشتيبان كارآفريني

كليه دستگاه‌هاي اجرايي

2

طرح پايش و بهبود نظام كارآفريني

پايش مستمر نظام كارآفريني

كليه دستگاه‌هاي اجرايي

3

طرح ملي شتاب دهندگي كسب و كارهاي نوآورانه

توسعه و ايجاد كسب و كار و مشاغل نوآورانه

كليه دستگاه‌هاي اجرايي

4

طرح ظرفيت سازي در سمن هاي حوزه اشتغال و كارآفريني و افزايش نقش آفريني آنها در اجراي برنامه ها و طرح ها

ايجاد ظرفيت براي سمن هاي حوزه اشتغال و كارآفريني

كليه دستگاه‌هاي اجرايي

5

ظرفيت‌سازي در نمايندگي‌هاي خارج كشور

ظرفيت‌سازي براي بنگاه هاي اقتصادي داخلي از طريق نمايندگي‌هاي خارج كشور

وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت


3-1-3- اهداف كمي طرح­هاي اشتغال حمايتي

جدول(4): پيش بيني فرصت هاي شغلي در فعاليت هاي مرتبط با نهادهاي عمومي و حمايتي در سال 1396

رديف

فعاليت هاي مرتبط با مداخلات سياست گذاري

فرصت شغلي(نفر)

دستگاه مسئول

دستگاه همكار

1

طرح هم افزايي نهادهاي حمايتي و عمومي غيردولتي در ايجاد اشتغال براي گروه هاي هدف

60000

كميته امداد امام خميني(ره)،

بسيج، بنياد بركت، بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و ايثارگران

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

2

كسب و كار و اشتغالزايي نهادهاي حمايتي (سازمان بهزيستي كشور)

20000

سازمان بهزيستي كشور

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

3

طرح توسعه مشاغل خانگي و محلي

7800

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

بانك مركزي ج.ا.ايران

4

ايجاد كسب و كار در قالب طرح تامين مالي خرد با رويكرد بانكداري پيوندي

4000

سازمان بهزيستي كشور

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بانك كشاورزي

5

طرح توسعه فرصت­هاي شغلي در مناطق روستايي، محروم و عشايري

---*

معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور

كليه دستگاه ها

جمع كل

91800

---

---

* مطابق ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه مبني بر ايجاد سالانه 382 هزار فرصت شغلي در سال 1396 در مناطق روستايي و محروم بر اساس سرجمع جدول 4 اين برنامه، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور ارائه گزارش هاي مربوط به اين مناطق، را بر عهده خواهد داشت.

3-1-4- توزيع منابع مالي بر حسب رسته هاي منتخب، مداخلات سياستي و اشتغال حمايتي

جدول(5): توزيع منابع مالي فعاليت­هاي مرتبط با اشتغال‌زايي از محل اعتبارات عمومي و شبكه بانكي

رديف

فعاليت هاي مرتبط با

اشتغال زايي

دستگاه­هاي مسئول

فرصت شغلي

اعتبارات بودجه اي (ميليارد ريال)

تسهيلات بانكي (ميليارد ريال)

تسهيلات صندوق توسعه ملي*

1

رسته ها و فعاليت هاي مرتبط با بخش هاي اقتصادي

كليه دستگاه هاي اجرايي مرتبط با

رسته­ها و فعاليت­ها

651900

2000

200000

8000

2

فعاليت هاي مرتبط با مداخلات سياستي(طرح­هاي اشتغالزا و ظرفيت ساز و ...)

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان هاي تابعه

228000

3000

---

---

3

كسب و كار و اشتغالزايي حمايتي

نهادهاي حمايتي و عمومي غيردولتي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

91800

---

---

2000جمع كل

971700

5000

200000

10000

* در صورت تخصيص منابع جديد از محل صندوق توسعه ملي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، اعتبار مذكور تا سقف ده هزار ميليارد ريال قابل پرداخت خواهد بود.

منابع مالي طرح‌ها و اقدامات اشتغال‌زايي در رسته‌ها، مداخلات سياستي و اشتغال حمايتي در قالب تسهيلات، تامين يارانه تسهيلات مورد نياز و يا كمك‌هاي فني و اعتباري از طرق ذيل تامين مي­گردد:

* تسهيلات شبكه بانكي

* اعتبارات عمومي

* اعتبارات صندوق كارآفريني اميد

* اعتبارات داخلي نهادهاي حمايتي و عمومي غيردولتي

* تسهيلات صندوق توسعه ملي

3-2- تامين مالي

· ايجاد نظام تامين مالي فراگير

· ايجاد نظام تامين مالي براي بنگاه هاي خرد، كوچك و متوسط

· ايجاد و توسعه نظام تامين مالي خرد (Micr* Financing)

3-3- ساز و كار اجرايي برنامه براي رسته‌هاي منتخب در سطح ملي و استاني

× سازوكار كلي اجراي برنامه

* تعيين و معرفي يك نفر به عنوان نماينده تام الاختيار توسط هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حمايتي ذيربط به عنوان مجري طرح توسعه اشتغال در رسته فعاليت منتخب(توسعه اشتغال رسته فعاليت‌هاي منتخب در قالب مدل «توسعه سيستم كسب و كار» بصورت طرح ‌هاي با هويت مستقل بدون تغيير در تشكيلات سازماني و ايجاد واحد جديد سازماني در دستگاه اجرايي انجام مي شود).

* ابلاغ شيوه نامه نحوه پياده سازي، مطالعه و توسعه كسب و كار براي اشتغال و هماهنگ سازي با دستگاه هاي اجرايي جهت آموزش و پياده سازي طرح هاي برنامه اشتغال فراگير از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

* تكميل فرم مشخصات كلي و تفصيلي رسته‌ فعاليت‌هاي منتخب در بخش‌هاي اقتصادي منضم به مطالعات و تحليل سيستم كسب و كار و پيشنهادهاي سياستي و حمايتي توسط دستگاه اجرايي ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ برنامه اشتغال فراگير و ارسال آن به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

* تدوين بسته مداخلات سياستي و حمايتي از رسته‌ فعاليت‌هاي منتخب در بخش هاي اقتصادي همراه با پهنه بندي منطقه اي و استاني، دريافتي از دستگاه‌هاي اجرايي مشتمل بر وظايف و اقدامات موردنياز در حوزه قوانين و مقررات در سطح ملي و استاني با پيشنهاد دبيرخانه كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار و تصويب كارگروه مزبور ظرف مدت يك هفته پس از ارسال فرم (و يا همزمان با ارسال فرم)

* تصويب بسته مداخلات سياستي و حمايتي از رسته فعاليت‌هاي منتخب در كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار و ابلاغ آن به دستگاه اجرايي

× حوزه سرمايه­گذاري(توسعه اي، در گردش و ايجادي)

* انجام و تكميل مطالعه ديناميك كسب و كار و اشتغال استان و تاييد آن در كارگروه اشتغال استان

* احصاء پروژه‌هاي اولويت‌دار ذيل رسته هاي منتخب ملي در استان و ظرفيت توليد و اشتغال آنها (مطابق رسته فعاليت‌هاي منتخب برنامه) توسط مجري استاني و ملي

* فراخوان اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار ذيل رسته فعاليت‌هاي منتخب توسط دستگاه اجرايي استاني به متقاضيان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و شناسايي و تعيين متقاضيان واجد شرايط

* ارائه طرح توجيهي از سوي متقاضي بخش خصوصي و تعاوني به دستگاه اجرايي استاني

* بررسي اوليه مدارك و مستندات طرح توجيه فني، اقتصادي و مالي توسط دستگاه اجرايي و تاييد و يا رد آن از نظر اهليت و يا توجيهات لازم ظرف مدت يك هفته در چارچوب آيين‌نامه اجرايي تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 و ارسال آن به كارگروه اشتغال استان

* ثبت طرح در سامانه اشتغال فراگير مستقر در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارائه كد رهگيري به متقاضي بعد از تاييد اوليه براي پيگيري فرايند اجراي طرح از طريق اين سامانه

* بررسي و كنترل همسويي طرح با رسته‌هاي داراي اولويت توسط كميته فني ذيل كارگروه اشتغال استان (متشكل از نماينده دستگاه اجرايي مرتبط با رسته، نماينده اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان و كارگزار رسته استان) ظرف مدت يك هفته و ارائه گزارش ماهانه پيشرفت كار به كارگروه ملي و ارسال طرح توسط دبيرخانه كارگروه اشتغال استان به بانك عامل

* بررسي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح توسط بانك عامل و اعلام تاييد و يا رد طرح ظرف مدت 30 روز و اعلام به متقاضي و كارگروه اشتغال استان

* تكميل مدارك و مستندات مورد نياز بانك عامل توسط متقاضي براي عقد قرارداد استفاده از تسهيلات بانكي ظرف مدت يك هفته

* پرداخت تسهيلات بانكي به متقاضي در چارچوب ضوابط و مقررات بانكي و تفاهم في مابين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بانك مركزي ايران در چارچوب آيين‌نامه اجرايي تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 ظرف مدت يك هفته

* اعلام بهره‌برداري طرح توسط متقاضي به بانك عامل و دستگاه اجرايي ذيربط و ثبت در سامانه براي پرداخت يارانه سود تسهيلات حسب نياز توسط كارگروه اشتغال استان در چارچوب آيين‌نامه اجرايي تبصره 18 قانون بودجه سال 1396

* جذب نيروي كار جديد (با اولويت با افراد جوياي كار ثبت نام شده در مراكز كاريابي هاي غيردولتي) و ارسال ليست نيروي كار جديد (زير 35 سال سن) بيمه شده تامين اجتماعي توسط متقاضي به دستگاه اجرايي ذيربط و ثبت در سامانه براي اعمال مداخلات سياستي و يا مشوق‌هاي مالي از جمله يارانه سود تسهيلات بانكي از سوي كارگروه اشتغال استان ظرف يك ماه بعد از بكارگيري نيروي كار جديد (مبناي محاسبه و ميزان يارانه تسهيلات پرداختي در چارچوب آيين‌نامه اجرايي تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 خواهد بود)

* ارائه گزارش ماهانه بهره‌برداري طرح هاي متقاضيان و پرداخت يارانه سود تسهيلات توسط اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي به كارگروه اشتغال استان

× حوزه مداخلات توسعه­اي و نهادي

* تحليل سيستم كسب و كار رسته­هاي منتخب و شناسايي نقاط مداخله توسط كارگزار رسته فعاليت منتخب ظرف مدت يك ماه

* ارائه طرح مداخله در قالب ايجاد و يا توسعه نهاد بنا به اقتضائات رسته فعاليت توسط كارگزار رسته فعاليت منتخب با مشاركت تشكل هاي بخش خصوصي ظرف مدت دو هفته

* تصويب طرح مداخله هريك از رسته­هاي منتخب توسط كميته فني (متشكل از كارگزار رسته، دستگاه اجرايي مربوطه و اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي) ظرف مدت يك هفته

* ارائه طرح به كارگروه اشتغال استان توسط دبير كارگروه اشتغال استان و جهت ارسال به كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار

* بررسي و تصويب طرح مداخله در كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار و اعلام به استان ظرف مدت يك هفته

* ارائه مدارك و مستندات اجرايي طرح جهت تخصيص منابع مالي لازم براي انجام مداخلات و كنترل نظارت توسط دستگاه اجرايي ذيربط رسته هاي منتخب و كارگزار ظرف مدت 5 روز

* معرفي جهت تخصيص منابع از سوي كارگروه ملي به موسسه عامل ظرف مدت يك هفته به همراه مستندات لازم

* اجراي فرآيند(نرم افزاري و سخت افزاري) ايجاد نهاد و مركز و ... متناسب با وضعيت هر رسته منتخب با همكاري دستگاه اجرايي، كارگزار و اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي براساس زمان بندي اعلام شده در ارائه طرح مداخله

* كنترل پيشرفت كار و جمعبندي توسط اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري دستگاه اجرايي و كارگزار و اعلام به كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار

× حوزه نظارتي

* ارائه گزارش فصلي ارزيابي، پايش و ارزشيابي برنامه اشتغال فراگير در قالب رسته‌ فعاليت‌هاي منتخب توسط اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري دستگاه اجرايي ذيربط به كارگروه اشتغال استان و دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان

* ارائه گزارش فصلي ارزيابي، پايش و ارزشيابي برنامه اشتغال فراگير در قالب رسته‌ فعاليت‌هاي منتخب، مداخلات سياستي و اشتغال حمايتي توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حمايتي و عمومي غيردلتي ذيربط به دبيرخانه شوراي عالي اشتغال و دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي


3-4- فرايند اجرايي برنامه اشتغال فراگير براي يك پروژه نمونه در قالب سرمايه گذاري و يا مداخلات نهادي در رسته فعاليت‌هاي منتخب

الف- خلاصه فرآيند اعطاي مشوق هاي مالي براي پروژه سرمايه گذاري در رسته هاي منتخبب- خلاصه فرآيند مداخلات توسعه اي و مشوق هاي نهادي در رسته هاي منتخب بر حسب نياز3-5- ساز و كار اجراي طرح هاي كارانه اشتغال جوانان(كاج)

طرح هاي كارانه اشتغال جوانان (كاج) براي افزايش مهارت و اشتغال پذيري جوانان (شغل اولي‌ها)، ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب و پايدار جهت رفع مشكل جوانان جوياي كار براي گروه سني 15 تا 23 ساله در قالب اجراي دوره مهارت آموزي در محيط واقعي كار، و براي دانش­آموختگان دانشگاهي در گروه سني 23 تا 35 سال در قالب اجراي طرح كارورزي در سال 1396 كه همراه با برخي مشوق­هاي كارفرمايي متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه كل كشور در سال­جاري، طراحي شده است.

الف- دوره مهارت آموزي در محيط واقعي كار با اهداف و حمايت­هاي زير:

§ استفاده از ظرفيت و توان آموزشي عملي بنگاه هاي اقتصادي

§ آشنايي با محيط كسب وكار، كسب تجربه و آماده سازي و ايجاد خودباوري در مهارت آموز براي ورود به عرصه اشتغال و كارآفريني.

§ حفظ و پايداري مشاغل سنتي و بومي خصوصاً در صنايع دستي و خدمات صنفي

§ كمك به بنگاه هاي فعال به منظور شناسايي و جذب نيروي كار مستعد و توانمند

§ كاهش هزينه هاي جذب و آموزش نيروهاي فاقد مهارت

§ پرداخت هزينه پوشش بيمه مسئوليت مدني (سالانه به ميزان يك ميليون ريال براي هر فرد) توسط دولت در مدت زمان توافق شده بين واحد صنفي مربوطه و فرد آموزش گيرنده

§ صدور گواهينامه معتبر آموزش فني و حرفه اي در پايان دوره

ب- مشوق بيمه اي كارفرمايي

§ برقراري مشوق بيمه اي كارفرمايي براي بكارگيري و جذب جوانان دانش­آموخته دانشگاهي(شغل اولي) زير 35 سال با پرداخت صددرصد حق بيمه سهم كارفرما توسط دولت

- مدت برخورداري از مزاياي مشوق بيمه اي براي جواناني كه دوره كارورزي را به پايان مي‌رسانند دوسال و براي ساير جوانان يكسال مي­باشد.

- ميزان برقراري مشوق ماهانه در قبال بكارگيري جوانان گروه هدف طرح 2139 هزار ريال براي هر نفر

ج- دوره كارورزي

جوانان جوياي كار دانش آموخته دانشگاهي گروه سني 23-35 سال (حداكثر سن براي مقطع تحصيلي مطابق دستوالعمل طرح) و فاقد سابقه بيمه تأمين اجتماعي بيش از سه ماه در دو سال گذشته كه شامل دو بخش اصلي مي باشد.

 • اجراي طرح كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي براي 150 هزار نفر

- طول دوره كارورزي 4 تا 6 ماه (قابل افزايش تا 9 ماه در مناطق محروم و كمتربرخوردار)

- پرداخت كمك هزينه ماهانه تا سقف 3100 هزار ريال از سوي دولت براي هر كارورز بر اساس دستورالعمل اجرايي

- پوشش بيمه مسئوليت مدني كارورز توسط دولت

- صدور گواهينامه معتبر آموزش فني و حرفه اي در پايان دوره

· ويژگي ها و وظايف اصلي مشاركت كنندگان در اجراي طرح كارورزي

 • دستگاه اجرايي

- اعلام فراخوان براي شناسايي واحدهاي فعال در بخش­هاي خصوصي و تعاوني براي ثبت نام در سامانه كارورزي

- معرفي واحدهاي واجد شرايط به سازمان آموزش فني و حرفه­اي كشور جهت بررسي صلاحيت هاي آموزش مهارتي كارورز

- داشتن اختيار لازم در پرداخت كمك هزينه آموزشي كارورزي از محل اعتبارات دستگاه اجرايي ذيربط مازاد بر اعتبار تخصيص يافته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

- نظارت مستمر بر فرايند اجراي طرح بر اساس چارچوب نظارتي ابلاغي دستگاه ناظردر واحدهاي پذيرنده داراي مجوز و تاييديه ظرفيت آموزش كارورزي از دستگاه

 • واحد پذيرنده

- داشتن مجوز فعاليت و تاييديه ظرفيت آموزش كارورزي از دستگاه اجرايي ذيربط

- داشتن مجوز آموزش كارورزي از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

- داشتن مربي و يا نيروي ماهر شاغل بيمه­شده در واحد پذيرنده

- ثبت نام در سامانه كارورزي

- عدم استفاده از كارورز به عنوان نيروي شاغل در واحد در طول دوره آموزش كارورزي

- انعقاد قرارداد آموزشي با كارورز مطابق استانداردهاي آموزشي سازمان فني و حرفه اي كشور

- عدم كاهش نيروي كار شاغل بر اساس ليست بيمه قبل از پذيرش كارورز

- داشتن اختيار لازم براي پرداخت كمك هزينه آموزشي كارورزي مازاد بر اعتبار تخصيص يافته از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دستگاه اجرايي ذيربط

- در خواست برقراري مشوق هاي بيمه سهم كارفرما به مدت دو سال مطابق ليست ارسالي به شعبه تامين اجتماعي در صورت استخدام كارورز(براي مقاطع كارشناسي و بالاتر)

 • سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

- تهيه و ابلاغ دستورالعمل اجرايي نحوه صدور مجوز آموزش كارورز ظرف حداكثر يك هفته بعد از ابلاغ دستورالعمل اجرايي طرح كارورزي

- تدوين استانداردهاي آموزشي مهارت مورد نياز طرح كارورزي در طي اجراي طرح

- صدور مجوز آموزش كارورزي براي واحدهاي واجد صلاحيت آموزش هاي مهارتي

- برگزاري دوره­هاي آموزشي آمادگي شغلي براي كارورزان

- پايش كيفيت آموزش­هاي مهارتي ارائه شده توسط واحد پذيرنده به صورت مستمر بر اساس چك ليست ابلاغي دستگاه ناظر و استفاده از ظرفيت نهادها و تشكل هاي كارگري و كارفرمايي به تناسب، براي نظارت موثرتر

- اخذ آزمون­ پايان دوره كارورزي، صدور گواهي يا تاييديه حضور و آموزش كارورز و تهيه گزارش­هاي فصلي و ارائه بهوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

 • وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي(هماهنگ كننده و ناظر)

- ابلاغ دستورالعمل طرح كارورزي ظرف مدت يك هفته از ابلاغ برنامه اشتغال فراگير به كليه دستگاه‌هاي اجرايي و استانداران با همكاري وزارت كشور (ابلاغ با امضاء وزراء هر دو وزارت­خانه)

- پياده ­سازي شامل راه­اندازي، پشتيباني و در موارد لازم توسعه سامانه نرم­افزاري مورد نياز طرح كارورزي

- تعيين ظرفيت پذيرش كارورز و توزيع استاني و دستگاهي بر اساس ظرفيت كارگاه هاي داير فعال (داراي كد بيمه تأمين اجتماعي) هر استان، ظرفيت مشاركت دانش آموختگان دانشگاهي جوياي كار و وضعيت بازار كار

- پيش­بيني و تأمين منابع اعتباري اجراي طرح شامل (كمك هزينه آموزشي كارورزان،‌ تأمين بيمه مسئوليت مدني واحدهاي پذيرنده كارورزان و مشوق­هاي بيمه سهم كارفرما و ...) با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور

- پوشش بيمه مسئوليت مدني كارورز براساس مقررات جاري صنعت بيمه

- پرداخت كمك هزينه آموزشي كارورزي تا سقف ماهانه سه ميليون و يكصد هزارريال در سال 1396 به تناسب حضور كارورز در واحد پذيرنده و مقطع تحصيلي

- تأييد گزارش نظارتي هر مرحله از پرداخت كمك هزينه آموزشي و اعلام به بانك عامل جهت واريز به حساب كارورز

- برقراري مشوق هاي بيمه كارفرماي بابت كارورزان جذب شده مطابق ليست ارسالي واحد پذيرنده به شعبه تامين اجتماعي

- ارائه گزارش عملكرد در فواصل زماني سه ماهه (در سطح كشور) به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و شوراي عالي اشتغال

توجه: متقاضيان دوره كارورزي كه عدم نياز به دريافت كمك هزينه آموزش كارورزي را اعلام نمايند جهت معرفي به فرصت­هاي آموزشي  شناسايي شده در واحدهاي پذيرنده در اولويت خواهند بود.

3-6- استان‌هاي داراي اولويت در اجراي برنامه اشتغال فراگير

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تمامي دستگاه ها مكلفند مشوق هاي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد را بر مبناي سهم تعيين شده در جدول زير اختصاص دهند:

جدول (6): سهم استان‌ها براي توزيع مشوق‌هاي حمايتي اشتغال‌زا در سال 1396

رديف

استان

سهم

1

كرمانشاه

4.18

2

تهران

4.30

3

چهارمحال و بختياري

4.21

4

خراسان رضوي

4.15

5

لرستان

3.96

6

كهگيلويه وبويراحمد

3.87

7

خوزستان

3.75

8

اردبيل

3.59

9

فارس

3.56

10

اصفهان

3.51

11

ايلام

3.50

12

كردستان

3.42

13

سيستان وبلوچستان

3.41

14

كرمان

3.38

15

گيلان

3.10

16

مازندران

3.09

17

قزوين

3.08

18

همدان

3.04

19

آذربايجان غربي

2.98

20

آذربايجان شرقي

2.82

21

خراسان جنوبي

2.80

22

گلستان

2.77

23

البرز

2.70

24

خراسان شمالي

2.68

25

هرمزگان

2.67

26

مركزي

2.61

27

زنجان

2.58

28

قم

2.53

29

بوشهر

2.48

30

يزد

2.38

31

سمنان

2.13


بخش چهارم: ارزيابي، پايش و ارزشيابي و الزامات اجراي برنامه

4-1- اقدامات و رويه­ هاي ارزيابي، پايش و ارزشيابي اجراي برنامه اشتغال فراگير

به منظور ارتقاي اثربخشي طرح هاي اشتغال زا، مشخص شدن ميزان كارايي و نتايج طرح هاي اجرايي و همچنين ارتقاء صحت اجرا و اجتناب از بروز خطا و انحراف الگوي ارزيابي، پايش و ارزشيابي استانداردي براي اين برنامه با انجام اقداماتي قبل، حين و پس از اجراي برنامه از جمله تهيه سيستم اطلاعات مديريت (MIS)، بازرسي هاي فني/عملياتي، بررسي پيامدها و نتايج و... طراحي و تدوين خواهد شد. اقدامات و رويه­هاي مرتبط با ارزيابي، پايش و ارزشيابي و اجراي برنامه به­دليل متفاوت بودن ماهيت هر يك از طرح­هاي ذيل برنامه مختلف مي­باشد و در جدول(7) براي هر اقدام مسؤول اصلي ارزيابي، پايش و ارزشيابي اجراي برنامه و دستگاه­هاي همكار براي پيشبرد اقدامات نظارتي نيز مشخص مي­باشد.

· كليه دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي حمايتي و عمومي غير دولتي (به عنوان مسئول و يا همكار) موظف هستند مطابق زمان بندي جدول ذيل اقدامات تعيين شده را به دبيرخانه كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار جهت ارائه به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارش نمايند.

جدول(7): اقدامات و مسئوليت ها در ارزيابي، پايش و ارزشيابي اجراي برنامه اشتغال فراگير به تفكيك نوع اقدام نظارتي

رديف

نوع اقدام نظارتي

زمان بندي

مسئول تدوين كننده

دستگاه همكار

الزامات پايش و ارزيابي

1

تدوين الگوي استاندارد ارزيابي، پايش و ارزشيابي

دو هفته بعد از ابلاغ برنامه در چارچوب دستورالعمل اجرايي

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

سازمان برنامه و بودجه كشور

وزارت امور اقتصادي و دارايي

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

وزارت كشور

طراحي و پياده­سازي سامانه نظارت جامع

2

تنظيم و ارايه بسته پايش و ارزشيابي مطابق با الگوي استاندارد منضم به طرح­هاي اشتغالزاي پيشنهادي

يك ماه بعد از ابلاغ برنامه اشتغال فراگير

كليه دستگاه­هاي اجرايي

نهادهاي عمومي غيردولتي

سازمان برنامه و بودجه كشور

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

وزارت كشور

تدوين شاخص هاي پايش و ارزيابي

3

تصويب شاخص­هاي پايش و ارزشيابي

يك ماه و نيم بعد از ابلاغ برنامه اشتغال فراگير

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

دستگاه يا نهاد پيشنهاد دهنده

مرجع تصويب: كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار

4

نظارت بر رويه اجراي طرح ها

به صورت مستمر و موردي

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

استانداري

سازمان برنامه و بودجه استان

سازمان فني و حرفه اي كشور

نماينده بخش خصوصي

اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي

نمايندگان كارگري و كارفرمايي استان

كارگروه اشتغال استان (در سطح استان)

بررسي گزارش­هاي نظارتي در سامانه سنجش توسط متوليان نظارتي

( اقدام مقتضي براساس نتايج)

5

نظارت بر منابع عمومي

به صورت مستمر و موردي

سازمان برنامه و بودجه كشور

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

6

نظارت بر تسهيلات شبكه بانكي

به صورت مستمر و موردي

بانك مركزي ج.ا.ايران

وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

همكاري شبكه بانكي

7

هماهنگي بين دستگاه­ها و ارائه گزارش مستمر به دبيرخانه شوراي­عالي اشتغال و دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

گزارش هاي فصلي

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

كليه دستگاه­هاي اجرايي

نهادهاي عمومي غيردولتي

ارائه گزارش از سوي دستگاه‌ها

4-2-تكاليف و الزامات برنامه اشتغال فراگير در سال 1396

- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط، تا پانزدهم تيرماه 1396 نسبت به تهيه بسته سياستي و حمايتي هر يك از رسته فعاليت‌هاي منتخب مشتمل بر وظايف و ماموريت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در سطح ملي و استاني اقدام و پس از تصويب در كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و اصلاحات بعدي) به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ ‌نمايد.

- در اجراي برنامه‌ اشتغال فراگير، استان‌هاي داراي اولويت و اقدامات مربوط به شرح بند (3-6) اين برنامه مي باشد.

- سازمان برنامه و بودجه كشور در اجراي برنامه اشتغال فراگير در سال 1396 در چارچوب آيين‌نامه‌هاي اجرايي تبصره‌هاي ذي ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصيص منابع و تامين اعتبار مورد نياز براي اجراي طرح‌هاي كارورزي، مهارت آموزي در محيط كار واقعي، مشوق‌هاي كارفرمايي و توسعه رسته‌هاي منتخب به ميزان 5 هزار ميليارد ريال اقدام و برنامه زمان‌بندي تخصيص منابع مربوط را حداكثر تا پانزدهم تيرماه 1396 اعلام نمايد.

- به منظور تحقق اهداف طرح، صندوق‌ توسعه ملي نسبت به اعلام روش تامين منابع مورد نياز طرح اشتغال فراگير به كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار ظرف مدت 15 روز اقدام نمايد.

- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به تعيين سهميه تسهيلات بانكي مورد نياز به ميزان 200 هزار ميليارد ريال براي اجراي برنامه اشتغال فراگير و ابلاغ به شبكه بانكي ظرف مدت 100 روز از ابلاغ اين مصوبه اقدام نمايد.

تبصره: به منظور افزايش اثربخشي تامين مالي برنامه اشتغال فراگير، كارگروهي متشكل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بانك  مركزي ج.ا.ا. و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط حسب مورد، نسبت به طراحي و به كارگيري روش‌هاي تامين مالي نوين با هدف پوشش كل زنجيره ارزش در رسته‌هاي منتخب، ايجاد تسهيلات در اخذ وثايق و ضمانت‌ها و ساير موارد مربوط اقدام مي‌نمايند.

- تامين منابع لازم براي اجراي هر يك از طرح هاي مصوب در چارچوب آيين‌نامه اجرايي تبصره 18 قانون بودجه سال 1396، با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و از محل منابع شبكه بانكي مطابق  اين مصوبه خواهد بود.

- دستگاه مجري مكلف است در چارچوب وظايف و اختيارات خود، كليه اقدامات لازم را به نحوي به عمل آورد كه طرح رسته فعاليت منتخب طبق زمانبندي مصوب اجرا شود. دستگاه مجري مي‌بايست هر ماه يكبار به طور مستمر  گزارش اقدامات به عمل آمده براي اجراي برنامه عملياتي معطوف به هر يك از رسته ها و  عملكرد را در چارچوب سيستم ارزيابي، پايش و ارزشيابي برنامه اشتغال فراگير كه توسط رييس كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار ابلاغ خواهد شد، به كارگروه مزبور گزارش نمايد.

- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نسبت به پايش و نظارت بر اجراي برنامه اشتغال فراگير اقدام نموده و هر سه ماه يكبار به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارش آن را ارسال نمايد.

- به‌منظور ايجاد هماهنگي‌ لازم در اجراي فعاليت‌هاي اشتغال‌محور مبتني بر رسته فعاليت‌هاي مورد تصويب كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار و جلوگيري از همپوشاني در اجراي  برنامه‌هاي اشتغال حمايتي، كارگروهي با مسئوليتوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همكاري نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌هاي مردم نهاد منتخب، تشكيل گردد.

- توسعه رسته‌هاي منتخب در قالب مدل "توسعه سيستم كسب و كار" به صورت پروژه‌هاي با هويت مستقل به اجرا در مي‌آيد. كليه دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حمايتي عمومي ذي‌ربط، ظرف  مدت يك هفته از ابلاغ اين مصوبه، نسبت به تعيين و معرفي يكي از مديران ارشد خود به‌عنوان مسئول هماهنگي اجراي برنامه اشتغال فراگير در دستگاه ذي‌ربط اقدام نمايند.

تبصره: مفاد اين بند بايد بدون تغيير در تشكيلات سازماني و ايجاد واحد جديد سازماني در دستگاه‌هاي اجرايي انجام گيرد.

- مسئول هماهنگي اجراي برنامه اشتغال فراگير مكلف است ظرف مدت يك هفته نسبت به معرفي كارگزار واجد شرايط هر يك از رسته‌ها به دبيرخانه كارگروه ملي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار اقدام نمايد.

- كارگزار منتخب موظف است ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، گزارش تحليل سيستم كسب و كار، گلوگاه‌هاي سيستمي و حوزه هاي مداخله، بازيگران اصلي  و برنامه عمل مشترك بين دستگاهي را تهيه و پس از تاييد رييس دستگاه اجرايي به دبيرخانه كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري ارائه نمايد.

- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط نسبت به بهسازي فضاي كسب و كار اختصاصي رسته‌هاي منتخب در سطح ملي و منطقه‌اي، در قالب بسته هاي مداخلات سياستي و حمايتي متناسب با اقدامات پيش بيني شده اقدام نمايد.

- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكانات لازم براي اجرا و پياده‌سازي آموزش‌هاي تخصصي-مهارتي حوزه‌هاي موردنياز رسته‌هاي منتخب را  فراهم نمايد.

- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي‌ربط نسبت به طراحي، متناسب سازي و پياده سازي نظام تامين مالي مناسب براي بنگاه هاي خرد، كوچك و متوسط، ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين برنامه اقدام ‌نمايد. در اين راستا، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به تحليل رسته‌هاي منتخب و شناسايي نقاط تمركز و هدف تامين مالي گروه هاي هدف در هر رسته اقدام نمايد و اطلاعات موردنياز را در اختيار شبكه بانكي قرار دهد.

- به‌منظور متناسب‌سازي تحصيل و اشتغال، وزارت‌ علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تا پانزدهم تيرماه 1396 نسبت به  تنظيم سازوكار اجرايي موارد ذيل اقدام و گزارش اقدامات به‌عمل آمده و عملكرد آن را به دبيرخانه ستاد و كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار ارايه نمايد:

* توسعه دوره‌هاي كارآموزي و كارورزي در دوره‌هاي آموزش عالي

* تعريف دوره‌هاي آموزش تكميلي در چارچوب نظام صلاحيت حرفه‌اي و ارائه گواهينامه هاي سطوح مهارتي و تخصصي

* فراهم كردن شرايط براي اجراي آموزش‌هاي عملي و كاربردي در محيط‌هاي كار و كارگاهي

* رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي بر مبناي ميزان اشتغال پذيري فارغ التحصيلان

* جهت دهي به يارانه دانشگاه ها بر مبناي ميزان اشتغال پذيري فارغ التحصيلان دانشگاه ها

* حمايت مالي از بنگاه‌هاي اقتصادي جذب كننده دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي در دوره‌هاي كارورزي

* نظارت بر دوره هاي آموزشي كاربردي برگزار شده در محيط هاي دانشگاهي با رويكرد افزايش اشتغال پذيري

- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است از طريق راه‌اندازي سامانه بانك اطلاعات اشتغال ايرانيان نسبت به تخصيص شناسه شغلي به افراد در سن كار جامعه (155 سال و بالاتر) اقدام نمايد.

تبصره: دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط نظير سازمان ثبت احوال كشور، بانك مركزي ج.ا.ا، گمرك ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و شهرستان‌ها،  اتاق تعاون ايران و استان‌ها، اتاق اصناف ايران، سازمان تامين اجتماعي و كليه صندوق‌هاي بازنشستگي مكلفند اطلاعات هويتي و شغلي افراد تحت پوشش را در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهند.

- كليه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مكلف به اجراي مفاد مندرج در «برنامه اشتغال فراگير» در چارچوب دستورالعمل اجرايي آن كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ظرف مدت دو هفته تدوين و به‌تصويب كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار مي‌رسد، خواهند بود.

 Powered by Tetis PORTAL