سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي
دستورات رئيس جمهوري درباره ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبريPowered by Tetis PORTAL