همكاران امور
سمت  رييس امور اقتصاد كلان

سمت  معاون بازرگاني و امور بين‌الملل و تأمين مالي خارجي

سمت  معاون برنامه‌ريزي، توزيع درآمد و مطالعات كمي و بودجه

سمت: معاونسياست‌هاي پولي و بازارهاي مالي و تورم

سمت  رييس گروه نهادها و بازارهاي مالي

سمت  رييس گروه بازرگاني

سمت  معاون گروه رشد، بهره‌وري، توسعه رقابت و اشتغال

سمت  رييس گروه جمعيت و بازاركار

سمت  رييس گروه بودجه

سمت  رييس گروه

سمت  كارشناس

سمت  كارشناس

سمت  كارشناس

سمت  كارشناس

سمت  كارشناس

سمت  كارشناس

سمت  كارشناس

سمت  كارشناس

سمت  رييس گروه

سمت: كارشناس

سمت  كارشناس

سمت  مسئول دفتر

سمت: كارشناس

سمت: مشاورPowered by Tetis PORTAL