شرح وظايف
2.    بررسي و تحليل نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهديدهاي برنامه‌هاي توسعه كشور در حوزه اقتصادي جهت آسيب شناسي برنامه هاي قبلي و ارتقاي كيفيت برنامه‌هاي آتي
3.       تهيه و پيشنهاد اهداف، خط‌مشي‌ها و سياست‌ها، تعيين اولويت‌ها و راهبردهاي تنظيم برنامه‌هاي توسعه ملي در حوزه اقتصادي
4.       تهيه و پيشنهاد اهداف، خط‌مشي‌ها و سياست‌ها، تعيين اولويت‌ها و راهبردهاي تنظيم برنامه‌هاي توسعه ملي در حوزه اقتصادي
5.       بررسي ارتباط بين برنامه‌هاي بخشي با برنامه‌هاي كلان اقتصاد كشور با همكاري ساير دفاتر معاونت‌
6.    تهيه، تنظيم و تدوين لوايح پيشنهادي برنامه‌هاي توسعه كشور در حوزه اقتصادي در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام
7.       بررسي ارتباط بين برنامه هاي توسعه و بودجه سالانه كشور
8.       تدوين و تنظيم مستندات برنامه در امور اقتصادي به منظور ارايه آن به مراجع تصميم‌گيري
9.       مشاركت در طراحي و تدوين برنامه‌هاي توسعه كشور
10.   مطالعه و تحليل شاخص‌هاي عدالت اجتماعي، توزيع درآمد و فقر
11.   بررسي آثار و تبعات بودجه بر متغيرهاي كلان اقتصادي
12.   پيش‌بيني منابع و مصارف بودجه كل كشور در سطح كلان به تفكيك امور و فصول
13.   تهيه و پيشنهاد راهبردها و جهت‌گيري‌هاي اقتصادي پيش‌نويس بخشنامه بودجه كل كشور
14.   بررسي و انطباق اهداف كمي و كلان اقتصادي بخش ها و دستگاه‌هاي اجرايي با برنامه‌هاي توسعه در لايحه بودجه كل كشور
15.   مشاركت با  معاونت هماهنگي برنامه و بودجه در تهيه و تنظيم لايحه بودجه سنواتي كل كشور
16.   همكاري در تهيه، تنظيم و پيشنهاد آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي مواد قانوني برنامه‌هاي توسعه
17.   تهيه و تدوين و جمع‌بندي گزارش اقتصادي و نظارت بر عملكرد برنامه‌هاي توسعه (حوزه فرابخشي)
18.   ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي مورد نياز براي برنامه‌ريزي موضوعات تحت پوشش دفتر
19.   انجام مطالعات و آينده پژوهي در زمينه‌هاي اقتصادي براي تنظيم برنامه‌‌هاي توسعه
20.   ارايه پيشنهاد در زمينه جهت‌گيري‌هاي اقتصادي استراتژيك در افق چشم‌انداز
21. تهيه، تنظيم و پيشنهاد راهبردها و جهت گيري هاي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در برنامه‌هاي توسعه و بودجه هاي سنواتي
22.   مشاركت در طراحي و تدوين برنامه‌هاي توسعه كشور در حوزه اقتصادي
23.   مقايسه تطبيقي متغيرهاي كلان اقتصادي با ساير كشورها به ويژه كشورهاي منطقه
24. طراحي و تدوين مدل‌هاي اقتصادي از جمله الگوهاي كلان سنجي، الگوهاي تعادل عمومي (CGE)، جدول داده ستانده (IO) و برنامه‌ريزي مالي (FP)، براي تحليل‌هاي سياستي و پيش‌بيني متغيرهاي كلان اقتصادي و مدل DSGE
25.   بررسي آثار و تبعات اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر اقتصاد كشور
26.   بررسي و تحليل روند خصوصي سازي در كشور
27.   بررسي و تحليل تورم و عوامل تعيين كننده آن و ارايه پيشنهادهاي سياستي
28.   بررسي تحولات ساختاري متغيرهاي كلان اقتصادي و ارايه راهكارهاي لازم
29.   مشاركت در تدوين و پيشنهاد تبصره‌هاي بودجه و تبصره‌هاي دايمي
30.   مطالعه و تحليل بخش غيررسمي اقتصاد (اقتصاد زيرزميني) و ارايه پيشنهادهاي سياستي
31. همكاري در تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي مواد قانوني برنامه‌هاي توسعه و ساير قوانين در حوزه سياست‌هاي كلان اقتصادي و امور بازرگاني
32.   مستندسازي و ارايه نتايج پژوهش‌ها و گزارش‌هاي تهيه شده به واحد مسئول نگهداري مدارك علمي
33. مشاركت در بررسي اقتصادي موضوعات مطرح در شوراي اقتصاد اظهارنظر در مورد گزارش‌هاي تهيه شده ساير دستگاه‌ها و ارجاع شده از سوي نهادهاي تصميم‌گيري كشور
34.   تحليل و ارزيابي تحولات جمعيتي و منابع انساني و پيش‌بيني آنها براي برنامه‌ريزي در سطح كلان
35.   بررسي و تحليل بازارهاي مختلف كالا، پول، سرمايه و ارز و نيز، بازار كار به منظور ارايه و پيشنهاد سياست‌‌هاي اقتصادي مناسب
36.   بررسي آثار اجراي سياست سهام عدالت در اقتصادكلان
37.   نقش و جايگاه تعاوني‌ها و اثرات آن بر اقتصادكلان
38.   بررسي و تحليل تحولات بهره وري و رشد اقتصادي در سطح كلان و مشاركت در برنامه‌ريزي و سياست گذاري آنها
39.   بررسي و تحليل رقابت پذيري بخش‌هاي اقتصادي و ارايه راهكارهاي موثر براي ارتقاي آن
40.   مطالعه فضاي كسب و كار اقتصاد ايران و ارايه راهكارهاي موثر براي بهبود آن
41.   انجام كليه امور جاري ارسالي از سوي معاونت برنامه‌ريزي و معاون محترم رييس جمهور
42.   ارائه نقطه نظرات كارشناسي در ارتباط با موضوعات مطرح در هيأت امناي صندوق توسعه ملي
43.   بهره‌وري و شاخص‌هاي بهره‌وري
44.   اشتغال در بخش غيررسمي و ساماندهي آن
45.   بررسي شاخص‌هاي توسعه انساني در برنامه هاي توسعه
46.   مطالعه فضاي كسب و كار اقتصاد ايران
47. بررسي و شناسايي منابع مالي و سرمايه‌گذاري (داخلي و خارجي) مورد نياز برنامه‌هاي توسعه و ارايه راهكارهاي موثر براي افزايش كارايي آنها
48.   بررسي و پيشنهاد اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در سطح كلان اقتصاد
49.   تحليل و ارزيابي توسعه بخش خارجي اقتصاد و سياست‌هاي تجاري از جمله تعيين نرخ‌هاي تعرفه گمركي
50.   بررسي و تحليل مسايل مربوط به تحولات بين‌المللي، فرايند جهاني شدن و عضويت در سازمان جهاني تجارت.
51.   مطالعه و تحليل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و ارايه راهكارهاي موثر براي جذب بيشتر آن
52.   برنامه‌ريزي و بررسي و تحليل امور مربوط به تجارت خارجي، بازرگاني داخلي، خدمات مالي و بيمه‌‌اي و گمركات كشور
53.   مطالعه و تحقيق پيرامون وضعيت تحولات جهاني و منطقه‌اي و ارايه گزارش پيش‌بيني روند متغيرها
54.   مطالعه مدل‌هاي بين‌المللي به منظور شناسايي عوامل مؤثر بر تعامل با اقتصاد جهاني و ارايه راهكارهاي لازم
55.   مطالعه و تحقيق پيرامون بازار سرمايه جهاني به منظور تدوين راهكارهاي تقويت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
56.   بررسي مستمر وضعيت اقتصاد جهاني از جمله نفت و گاز
57.   مبادلات مرزي، تعاوني‌هاي مرزنشينان و بازارچه هاي مرزي
58.   معافيت‌هاي گمركي برخي از كالاهاي وارداتي به منظور تنظيم بازار داخلي
59.   مناطق آزاد تجاري صنعتي ويژه اقتصادي
60.   تنظيم قراردادها و موافقتنامه‌ها، پروتكل‌ها و يادداشت تفاهم‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي
61.   بررسي تراز تجارت خارجي كشور
62.   راهكارهاي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي دوجانبه ، منطقه اي و بين‌المللي
63.   سياست‌هاي ارزي و نحوه استفاده صحيح از درآمدهاي نفت در اقتصاد كشور
64.   بررسي تجارب كشورهاي منتخب در زمينه برنامه‌ريزي اقتصادي
65.   تعيين نرخ ارز تعادلي
66.   آشنايي با سازمان هاي تخصصي بين‌المللي
67.   صادرات غير نفتي و مديريت واردات
68.   تامين منابع مالي خارجي و ارايه سياست‌هاي مناسب براي آن
69.   مطالعه و تحليل ساختار نظام مالياتي و سياست‌هاي آن
70.   هدفمند سازي يارانه ها و آثار آن
71.   نهادهاي مالي
72.   بيمه
73.   بازار بورس اوراق بهادار، اوراق مالي
74.   پيشنهاد راهكارهاي مناسب براي بهبود وضع بازارهاي مالي كشور و برون رفت از مشكلات
75.   پيش بيني تورم بر اساس عوامل تعيين كننده و همچنين شاخص‌هاي قيمتي پيشرو
76. تحليل عملكرد اجزاي بازار مالي شامل تسهيلات بانكي و بازار بورس (كالا و خدمات)، اوراق مشاركت و نقش آنها در تامين مالي توسعه كشور
77.   بررسي امكان استفاده از اوراق بهادار اسلامي از جمله صكوك اجاره و صكوك مشاركت جهت تامين مالي طرح هاي سرمايه گذاري
78.   بررسي و تحليل نقش صندوق هاي قرض الحسنه در توسعه بازارهاي مالي كشور
79.   بررسي و برآورد پتانسيل بازارهاي مالي ( به ويژه بازار بورس) در تامين منابع مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و راههاي توسعه آن
80.   طراحي مدل سياست پولي مناسب بر اساس قواعد سياستي
81.   بررسي و تحليل نحوه توزيع اعتبارات بانكي ( توزيع نقدينگي ) كشور
82.   چگونگي توزيع و بكارگيري اعتبارات ( توزيع نقدينگي ) در داخل هر بخش و عملكرد آن در رابطه با رشد
83.   طراحي سياست پولي بهينه
        حوزه فعاليت امور  اقتصاد كلان :
         اين امور بطوركلي در حوزه متغيرهاي كلان اقتصادي به بررسي و تجزيه تحليل و پيش‌بيني مي‌پردازد. اين حوزه شامل موارد ذيل مي باشد:
         الف) حوزه فعاليت پول و بازار هاي مالي
1.       پول و نقدينگي شامل اعتبارات و سپرده ها و موارد مرتبط با اين حوزه
2.       امور بانكي و موسسات اعتباري
3.       نهاد ها و بازار هاي مالي مانند بازار سرمايه، صندوقها و ....
4.       ابزار هاي مالي و عقود بانكي
5.       روشهاي پوشش ريسك در بازار مالي
6.       بيمه هاي بازرگاني
7.       نظام قرض الحسنه
8.       تورم و شاخص قيمتها
        ب) حوزه فعاليت رشد و توسعه رقابت
9.       رشد اقتصادي
10.   بهره وري
11.   بازار كار و اشتغال
12.   پس انداز و سرمايه گذاري و مصرف
13.   جمعيت
14.   مهاجرت و شهرنشيني
15.   توسعه رقابت
16.   خصوصي سازي و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
17.   بهبود فضاي كسب و كار
18.   برآورد منابع تامين مالي و مسير دستيابي به آن
19.   الويت بندي تحقق رشد بين بخشهاي مختلف
20.   اقتصاد زير زميني
21.   شاخصهاي توسعه انساني
22.   بخش تعاون
         ج) حوزه فعاليت بازرگاني داخلي و اقتصاد بين الملل
23.   سرمايه گذاري خارجي
24.   تامين منابع مالي بين‌المللي
25.   تشويق صادرات و مديريت واردات
26.   سياستهاي ارزي و بازار ارز
27.   ورود و خروج سرمايه از كشور و تعهدات بين‌المللي
28.   موافقتنامه‌ها پروتكل‌ها و ترتيبات منطقه اي و بين‌المللي
29.   مناطق آزاد و ويژه اقتصادي
30.   تعرفه هاي گمركي و معافيتهاي گمركي
31.   گمرك
32.   بازارچه‌هاي مرزي
33.   تنظيم بازار
34.   قيمت‌گذاري كالاها و خدمات
         د) حوزه فعاليت برنامه‌ريزي، مطالعات كمي، بودجه و توزيع درآمد     
35.   مدلسازي اقتصادي
36.   بودجه و سياستهاي مالي
37.   عدالت و توزيع درآمد و كاهش فقر
38.   يارانه‌ها
39.   تحليل و ارزيابي داده‌هاي آماري
40.   روشهاي برنامه‌ريزي

           محورهاي عمده كاري امور اقتصادكلان
   همكاري در تدوين طرح تحول اقتصادي شامل طرح تحول بانكي و نظام مالياتي و تغيير ارزش پول ملي و ....
1.       مطالعه روشهاي برنامه‌ريزي جديد و بررسي تجربه كشورها موفق در اين زمينه
2.       تهيه گزارش نظارتي و اقتصادي فصول فرابخشي در سال 1388
3.       تهيه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي حوزه اقتصادي برنامه پنجم مشتمل بر 15 مورد
4.       همكاري در تهيه بخشنامه بودجه سال 1391
5.       همكاري در تهيه چارچوب كلان بودجه و توزيع منابع بودجه اي در بين بخشها
6.       تهيه و تكميل اسناد بسته‌ها و برنامه عملياتي حوزه هاي منتخب برنامه پنجم
7.       تهيه و تكميل مدل كلان سنجي و ساير مدلهاي مورد نياز از جمله مدل برنامه‌ريزي مالي
8.       تهيه گزارشات دوره‌اي (فصلي، شش ماهه و يا سالانه) در مورد بخشهاي كلان اقتصادي، اقتصاد منطقه و اقتصاد جهاني
9.       اصلاح و تكميل مستندات كلان اقتصادي برنامه پنجم و برنامه ششم
10.   تهيه و تكميل بانك اطلاعاتي شامل داده ها و مقالات، نشريه ها و كتب در حوزه موضوعات كلان اقتصادي
11.   اعلام نظر در مورد موضوعات ارجاعي مرتبط با شرح وظايف امور
12.   انجام امور مربوط به مجامع بين‌المللي
13.   پيش‌بيني از وضعيت آينده متغيرهاي كلان اقتصادي
14.   تجزيه و تحليل وضعيت موجود و گذشته متغيرهاي كلان اقتصادي
15.   ارتباط با موسسات معتبر بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و انتقال تجربيات
16. انجام مطالعات تطبيقي شاخصهاي مهم اقتصاد ايران با كشورهاي منتخب حوزه سند چشم انداز و كشورهاي در حال گذار و كشورهاي توسعه يافته
17.   رصد مسير حركت اقتصادكلان ايران در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز
18.   همكاري با شوراي اقتصاد
19.   انجام برخي از پژوهشهاي كليدي با همكاري اساتيد و كارشناسان خبره بيروني
20. شركت در كميته‌ها، كارگروهها، شوراها و كميسيون‌هاي مختلف در دولت، مجلس و ساير دستگاههاي اجرائي در حوزه مرتبط با موضوعات كلان اقتصادي
21.   تقويت توان كارشناسي از طريق:
- تكميل و تقويت كادر كارشناسي
      - ايجاد ارتباط با دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي
      - آموزش همكاران و شركت در دوره ها، سمينارها، همايشها و ارائه مقالات
      - ارائه برخي سخنرانيها متناسب با مباحث روز در دفتر
 
          عناوين كارگروهها و كميته و شوراهائي كه بايد همكاران اين امور در آنها شركت نمايند:
-        جلسات معاونت اقتصادي حوزه معاون اول رئيس جمهور
-        جلسات طرح تحول شامل هدفمند نمودن يارانه ها و تحول نظام بانكي
-        كميسيون‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي
-        كميسيون‌هاي مختلف دولت
-        شوراي پول و اعتبار
-        كميسيون ماده 1 مقررات صادرات و واردات
-        هيات تشويق سرمايه گذاري خارجي
-        جلسات حوزه رفع موانع تامين مالي در وزارت اقتصاد
-        شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي
-        كميته انتخاب صادر كنندگان نمونه
-        شوراي عالي اشتغال
-        جلسات مركز آمار
-        شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
-        هيات عالي واگذاري
-        جلسات مربوط به بودجه
-        جلسات سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان
-        كارگروه پيوستن به سازمان جهاني تجارت
-        جلسات مرتبط با موسسات و نهاد هاي بين‌المللي و منطقه‌اي


Powered by Tetis PORTAL